«Gumdagnebit» müdirligi ýanwar-fewral aýlarynda önümiň çykalyş depginini düýpli artdyrdy

14:27 31.03.2023 1662

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7228/original-16425383ab6b93.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebitgazçykaryş müdirligi 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda hereket edýän guýulardan 91 müň tonna nebitiň çykarylmagyny üpjün etdi. Şol bir wagtda hasabat döwründe meýilnama 112 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 124 göterime deň boldy.

Bu görkezijiler tutuş konsern boýunça meýilnamany ýerine ýetirmekde iň ýokary görkeziji bolup durýar.

Ençeme ýylyň dowamynda «Gumdagnebit» müdirligi geljegi uly kän bolan «Uzynada» känini işläp taýýarlamaklygy dowam edýär. Diňe soňky wagtlardan burawlanan aşa çuňlukdaky guýulardan gymmatly uglewodorod çig maly alynýar.

Hünärmenler hereket edýän guýulardan çig maly netijeli çykarmak meselesine aýratyn üns berýärler. Guýularyň her biriniň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin düzülen geologo-tehniki meýilnamalar dolulygyna ýerine ýetirilýär.

Nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak, olaryň gaýtadan işlenilişini we ýokary hilli harytlyk önümleriň önümçiligini ýokarlandyrmak, döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak meseleleri döwletiň hemişe üns merkezinde saklanýar.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli goldawy işleriň netijeli bolmagyna ýardam edýär. Geologlaryň tekliplerine görä, müdirligiň garamagynda bolan känlerde «gara altynyň» düýpli ätiýaçlyklary bar. Geljekde has çuň guýulary burawlamak meýilleşdirilýär.

Öňde goýlan maksatlaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Müdirlige täze sepgitlere ýetmäge giň mümkinçilikleri berer. Gumdagly nebitçiler şu ýyly ýokary ykdysady görkezijiler bilen jemlemegi meýilleşdirýärler.

Başga makalalar
162d10d609a254.jpeg
Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny, gaz we nebit önümlerini almaga gyzyklanma bildirýär

14-15-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna bardy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi belleýär. Penşenbe güni iki ýurduň Hökümet wekilleriniň gatnaşmagynda ikiçäk görnüşde we giňişleýin düzümde ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.


162d1457857f40.jpeg
Aşgabatda ulag boýunça halkara maslahat 170-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini jemlär

Geljek duşenbe güni Aşgabatda sebit we sebitara gatnaşyklary berktimäge we ösdürmäge gönükdirilen ulag we üstaşyr geçelgeleri dikeltmeklige bagyşlanan Halkara maslahat geçiriler. “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatyna gatnaşjak delegatlaryň 400-den gowragy hasaba alyndy.


1655dd2503a1f2.jpg
«Nebitgazdüýpliabatlaýyş» tresti 430-dan gowrak nebit guýusynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirdi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň hünärmenleri şu ýylyň geçen döwründe 436 sany nebitgaz guýusyny düýpli abatladylar. Bu meýilnamada göz öňünde tutulandakydan 70 guýy köpdür. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1655c5808971a4.jpg
Malaýziýanyň täze ilçisi bilen ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Mohd Suhaimi Bin Ahmad Tajuddin bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.