«Gumdagnebit» müdirligi ýanwar-fewral aýlarynda önümiň çykalyş depginini düýpli artdyrdy

14:27 31.03.2023 929

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7228/original-16425383ab6b93.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebitgazçykaryş müdirligi 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda hereket edýän guýulardan 91 müň tonna nebitiň çykarylmagyny üpjün etdi. Şol bir wagtda hasabat döwründe meýilnama 112 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 124 göterime deň boldy.

Bu görkezijiler tutuş konsern boýunça meýilnamany ýerine ýetirmekde iň ýokary görkeziji bolup durýar.

Ençeme ýylyň dowamynda «Gumdagnebit» müdirligi geljegi uly kän bolan «Uzynada» känini işläp taýýarlamaklygy dowam edýär. Diňe soňky wagtlardan burawlanan aşa çuňlukdaky guýulardan gymmatly uglewodorod çig maly alynýar.

Hünärmenler hereket edýän guýulardan çig maly netijeli çykarmak meselesine aýratyn üns berýärler. Guýularyň her biriniň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin düzülen geologo-tehniki meýilnamalar dolulygyna ýerine ýetirilýär.

Nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak, olaryň gaýtadan işlenilişini we ýokary hilli harytlyk önümleriň önümçiligini ýokarlandyrmak, döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak meseleleri döwletiň hemişe üns merkezinde saklanýar.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli goldawy işleriň netijeli bolmagyna ýardam edýär. Geologlaryň tekliplerine görä, müdirligiň garamagynda bolan känlerde «gara altynyň» düýpli ätiýaçlyklary bar. Geljekde has çuň guýulary burawlamak meýilleşdirilýär.

Öňde goýlan maksatlaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Müdirlige täze sepgitlere ýetmäge giň mümkinçilikleri berer. Gumdagly nebitçiler şu ýyly ýokary ykdysady görkezijiler bilen jemlemegi meýilleşdirýärler.

Başga makalalar
162172d52e6c95.jpeg
Lebap welaýatynyň saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine Demokratik partiýadan dalaşgär bilen duşuşdylar

Çarşenbe güni Lebap welaýat häkimliginiň maslahatlar zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hödürlenen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.