Türkmenistan HHR-den göçme buraw enjamlaryny satyn aldy

19:44 04.04.2023 1376

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7257/original-1642bd1e704654.jpeg

Türkmenistan ýurdumyzda nebitgaz känlerini işläp taýýarlamak boýunça işleriň depginini tizleşdirmäge ýardam etjek HHR-de öndürilen täze göçme buraw enjamlaryny satyn aldy. Täze XJ 450 we XJ 650 göçme buraw enjamlary Balkan welaýatynyň çägindäki Barsagelmez we Goturdepe nebit ýataklarynda oturdyldy.

Bu maşynlaryň esasy wezipesi guýulary burawlamakdan ybaratdyr. Ozal bu işleri ýerine ýetirmek üçin bir aýdan gowrak wagt sarp edilýärdi, ýöne indi täze enjamlaryň kömegi bilen şol wagt 20 güne çenli gysgalar.

«Bu biziň abatlaýyş işlerini alyp barjak ilkinji obýektimiz. Enjamy oturtmak üçin asla az wagt sarp edildi. Iki ýarym müň metr uzynlygy bolan guýy birnäçe günden dolulygyna taýýar bolar. BU ýerde biz günde 40 tonna nebit çykarmagy meýilleşdirýäris» — diýip, «Barsagelmez» nebitgaz çykaryş guýusyny düýpli abatlamak bölüminiň hünärmeni Ýazgeldi Ýegenseýidow «Mir 24» teleýaýlymyna interwýusynda aýtdy.

Her bir awtoulag aşakdaky enjamlary öz içine alýar: iki sany elektrik bekedi (CAT hereketlendirijisiň yşyklandyrylyşy), takmynan 10 adam üçin doly enjamlaşdyrylan tirkeg, 492 LH we 492 LH buraw turbalary, «Kärcher» turba ýuwujysy, F-500 palçyk nasosy (CAT hereketlendirijili), uzakdan dolandyryş toplumy we ätiýaçlyk şaýlary we gyssagly kömek gurallary.

Başga makalalar
162172d52e6c95.jpeg
Lebap welaýatynyň saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine Demokratik partiýadan dalaşgär bilen duşuşdylar

Çarşenbe güni Lebap welaýat häkimliginiň maslahatlar zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hödürlenen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.