Nebitgazçylar toparynyň ynamly ýeňşi

19:07 02.05.2023 1802

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7533/original-1645119207fc10.jpeg

Ýurdumyzda ýokary netijeli sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmeklige, ýaş türgenleri kämilleşdirmeklige, sagdyn durmuşy wagyz etmeklige uly üns berilýär. Şu maksatdan ugur alyp, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem sportuň dürli görnüşlerinde bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.

Ýakynda 2010 — 2014-nji ýyllarda doglan ýaş türgenleriň arasynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sport mekdebiniň guramagynda şaýbaly hokkeý boýunça geçirilen açyk birinjiligi hem şeýle ýaryşlaryň biridir. Şaýbaly hokkeý boýunça geçirilen birinjilikde «Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengazawtomatika» müdirliginiň «Oguzhan» hokkeý kluby aýratyn tapawutlandy. «Oguzhanyň» ýaş türgenleri ähli garşydaşlaryny uly hasap bilen ýeňmegiň hötdesinden geldiler. Geçirilen duşuşyklarda nebitgazçylaryň topary Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Şir» toparyny  10:2, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Bürgüt» toparyny 15:2, Içeri işler ministrliginiň «Galkan» toparyny 14:2 hasap bilen ýeňmegi başardy. «Oguzhan» toparynyň oýunçysy Dawut Adylowyň ýaryşyň iň ökde hüjümçisi diýlip yglan edilendigini hem bellemelidir.

Duşuşyklaryň netijesi «Oguzhanyň» düzümindäki türgenleriň has zehinlidigini, taýýarlyk derejesiniň güýçlüdigini aýan edýär. Geljekde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzüminde oýnajak ýaş hokkeýçileriň öňünde uly wezipeler durýar. Biz olaryň ýurdumyzyň ýaşyl tuguny belentde parladyp, bäsleşiklerde, şol sanda halkara ýaryşlarynda ýeňişli ýollaryny dowam etjekdigine pugta ynanýarys.

Döwlet NAZAROW,
 «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazawtomatika» müdirliginiň «Oguzhan» hokkeý klubunyň başlygynyň orunbasary.

Başga makalalar
1641051660a461.jpeg
Prezident iri desgalaryň gurluşygynyň hiline we möhletlerine gözegçilik etmegi Hökümet agzalaryna tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylda degişli iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagyna we ulanmaga tabşyrylmagyna, degişlilikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine gözegçilik etmegi tabşyrýan Buýruga gol çekdi.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.