Nebitgazçylar toparynyň ynamly ýeňşi

19:07 02.05.2023 4589

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7533/original-1645119207fc10.jpeg

Ýurdumyzda ýokary netijeli sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmeklige, ýaş türgenleri kämilleşdirmeklige, sagdyn durmuşy wagyz etmeklige uly üns berilýär. Şu maksatdan ugur alyp, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem sportuň dürli görnüşlerinde bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.

Ýakynda 2010 — 2014-nji ýyllarda doglan ýaş türgenleriň arasynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sport mekdebiniň guramagynda şaýbaly hokkeý boýunça geçirilen açyk birinjiligi hem şeýle ýaryşlaryň biridir. Şaýbaly hokkeý boýunça geçirilen birinjilikde «Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengazawtomatika» müdirliginiň «Oguzhan» hokkeý kluby aýratyn tapawutlandy. «Oguzhanyň» ýaş türgenleri ähli garşydaşlaryny uly hasap bilen ýeňmegiň hötdesinden geldiler. Geçirilen duşuşyklarda nebitgazçylaryň topary Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Şir» toparyny  10:2, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Bürgüt» toparyny 15:2, Içeri işler ministrliginiň «Galkan» toparyny 14:2 hasap bilen ýeňmegi başardy. «Oguzhan» toparynyň oýunçysy Dawut Adylowyň ýaryşyň iň ökde hüjümçisi diýlip yglan edilendigini hem bellemelidir.

Duşuşyklaryň netijesi «Oguzhanyň» düzümindäki türgenleriň has zehinlidigini, taýýarlyk derejesiniň güýçlüdigini aýan edýär. Geljekde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzüminde oýnajak ýaş hokkeýçileriň öňünde uly wezipeler durýar. Biz olaryň ýurdumyzyň ýaşyl tuguny belentde parladyp, bäsleşiklerde, şol sanda halkara ýaryşlarynda ýeňişli ýollaryny dowam etjekdigine pugta ynanýarys.

Döwlet NAZAROW,
 «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazawtomatika» müdirliginiň «Oguzhan» hokkeý klubunyň başlygynyň orunbasary.

Başga makalalar
162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.


162c7ce7d5f462.jpeg
«Tatneft» Türkmenistanda önümçilik infrastrukturasyny giňeltmäge taýýarlanýar

«Tatneft» rus kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy ýurdumyzda bar bolan önümçilik infrastrukturasyny giňeltmegi meýilleşdirýär. Muňa türkmen habar beriş serişdelerinde neşir edilen degişli tender habar berýär.


162c7cd9a559b7.jpeg
«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy çagyrýar

«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy bellige alnan kompaniýalary, guramalary we telekeçileri aşakdaky çärelerine gatnaşmaga çagyrýar:


162cc1b536cc16.jpeg
Ýarym ýylyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 8-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


162c7cf175afe9.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gazyň bahasy ýokarlandy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 6-njy iýulda suwuklandyrylan tebigy gazyň bahasy ýokarlandy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.