Türkmenistanyň wekiliýeti Katarda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşdy

12:16 04.05.2023 4685

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7546/original-1645352b013431.jpg

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji maýda Katar Döwletiniň Doha şäherinde BMG-niň Baş sekretarynyň howandarlygynda geçirilen Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşdy. Duşuşyga BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterriş hem gatnaşdy. Türkmen tarapyndan agzalan duşuşyga Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew gatnaşdy diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşykda  Owganystanyň häzirki syýasy-harby, ykdysady we ynsanperwer ýagdaýlary barada pikir alşyldy.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy hoşniýetli goňşuçylyk we ynsanperwer ýörelgeleri esasynda owgan halkyna yzygiderli kömekleriň berilýändigi barada nygtady.

Şeýle hem Türkmenistan özüniň oňyn Bitaraplyk syýasatyna esaslanyp, bu ýurduň ykdysadyýetini ösdürmeklige gönükdirilen TOPH gaz geçirijisiniň, TOP elektrik geçirijisiniň we demir ýol ugry boýunça uly taslamalaryň amala aşyrylýandygy bellendi.

BMG-niň ýolbaşçylygynda geçirilýän şeýle duşuşyklaryň Owganystandaky ýagdaýlaryň kadalaşmagyna oňyn ýardam etjekdigi barada nygtaldy.

Mundan başga-da, Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmagynyň çäklerinde şu ýylyň 2-nji maýynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň BMG-niň Baş sekretarynyň Ýakyn Gündogar, Aziýa we Ýuwaş umman sebiti boýunça kömekçisi Haled Hiari bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Owganystandaky ýagdaý barada özara pikir alşyldy. Türkmenistanyň Owganystan bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy dowam etdirmek, iri ykdysady taslamalary amala aşyrmak we owgan halkyna ynsanperwer kömegini bermek boýunça amala aşyrýan işleriniň Owganystanyň ykdysadyýetini ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe boljakdygy nygtaldy.

H.Hiari, öz gezeginde, Türkmenistanyň sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça hem-de durnukly ösüş babatynda alyp barýan anyk işlerini aýratyn nygtady.

Başga makalalar
161a5b40525c12.jpeg
Suwuklandyrylan gaz we polietilen — TDHÇMB-niň birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.


1650968b05727d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti we ÝB-niň Başlygy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl Mişel bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


161a47a0c18415.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär

YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-nyň 15-nji sammitinde eden çykyşynda belledi.


161a479a09bad8.jpeg
Aşgabatda YHG-nyň agza döwletleriniň Baştutanlarynyň 15-nji sammiti geçirildi

Geçen ýekşenbe güni, 28-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi.


1650968538ff1e.jpg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri Nýu-Ýorkda döwletara gatnaşyklarynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.