Eýranyň Türkmenistandaky täze Baş konsuly bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

17:14 08.05.2023 4053

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7570/original-164589c844134b.jpg

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Baş konsuly (Mary ş.) Abdolmajid Kamju bilen geçiren duşuşygynda syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky ýokary derejeli gatnaşyklary barada nygtap geçildi. Bu barada türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Şeýle hem Mary welaýatynyň we Horasan-e-Rezawi welaýatynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlyk, hususan-da, söwda-ykdysady ugur we konsullyk hyzmatlaryny bermek babatyndaky hyzmatdaşlyk barada bellenildi.

Söwda, ulag we energetika ugurlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldilmegi hem-de iki ýurduň serhetýaka welaýatlarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde yzygiderli duşuşyklaryň gurnalmagy boýunça pikir alşyldy.

Başga makalalar
162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.


162c7ce7d5f462.jpeg
«Tatneft» Türkmenistanda önümçilik infrastrukturasyny giňeltmäge taýýarlanýar

«Tatneft» rus kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy ýurdumyzda bar bolan önümçilik infrastrukturasyny giňeltmegi meýilleşdirýär. Muňa türkmen habar beriş serişdelerinde neşir edilen degişli tender habar berýär.


162c7cd9a559b7.jpeg
«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy çagyrýar

«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy bellige alnan kompaniýalary, guramalary we telekeçileri aşakdaky çärelerine gatnaşmaga çagyrýar:


162cc1b536cc16.jpeg
Ýarym ýylyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 8-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


162c7cf175afe9.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gazyň bahasy ýokarlandy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 6-njy iýulda suwuklandyrylan tebigy gazyň bahasy ýokarlandy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.