Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş gününiň hormatyna Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

16:54 10.05.2023 880

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7604/original-1645b2fb367cc4.jpg

9-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli Moskwada geçirilen dabaraly çärelere hormatly myhman hökmünde gatnaşdy.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň bu çakylygy iki dostlukly ýurduň Baştutanlarynyň arasynda 7-nji maýda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde beýan edildi.

Dabaralara gatnaşmak üçin Moskwa şeýle hem Belarusuň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň prezidentleri, Ermenistanyň premýer-ministri geldi.

Şanly sene mynasybetli Moskwanyň Gyzyl meýdanynda harby gullukçylaryň hem-de harby tehnikalaryň dabaraly ýörişi boldy.

Dabaraly harby ýöriş tamamlanandan soňra, döwlet Baştutanlary Kreml diwarynyň ýanyndaky Aleksandrow bagyna tarap pyýadalap ugradylar. Bu ýerde Näbelli esgeriň guburyna gül goýmak çäresi boldy.

Tutuş adamzadyň parahat durmuşynyň we azatlygynyň goragyna giden hem-de 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy söweşlerde wepat bolan gahrymanlara hormatyň nyşany hökmünde döwlet Baştutanymyz Baky oda gül goýdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Beýik Ýeňşiň hormatyna guralýan bu gezekki dabaralara gatnaşmagynyň häzirki nesliň hakydasynda baky saklanan azat edijileriň edermenligine çuňňur hormatyň nyşany hökmünde kabul edilýändigini bellemek gerek.

Dabaraly çäreler tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Moskwanyň “Wnukowo-2” howa menziline geldi we bu ýerden Aşgabada ugrady.

Türkmenistanda hem Russiýada bolşy ýaly, söweş meýdanlarynda janlaryny gaýgyrman, gaýduwsyzlyk bilen söweşen esgerleriň hatyrasy belentde tutulýar. Tylda zähmet çekenler, urşuň yzynda galan zenanlar-da aýratyn hormata mynasypdyrlar. Olar hernäçe agyr hem bolsa, uzak garaşylan Ýeňşiň gazanylmagy ugrunda yhlasly zähmetlerini gaýgyrmadylar.

Başga makalalar
162172d52e6c95.jpeg
Lebap welaýatynyň saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine Demokratik partiýadan dalaşgär bilen duşuşdylar

Çarşenbe güni Lebap welaýat häkimliginiň maslahatlar zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hödürlenen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.