Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana döwlet sapary başlandy

16:57 10.05.2023 1493

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7607/original-1645b4d365f06f.jpg

Çarşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna iki günlük döwlet sapary başlandy. Türkmen-täjik gepleşikleriň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär diýip, TDH agentligi habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Republikasyna döwlet sapary hoşniýetli dostluk, doganlyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan köpasyrlyk türkmen-täjik gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypany açar.

Saparyň çäklerinde dostlukly döwletleriň Baştutanlaryň gatmaşmagynda ikiçäk we iki ýurduň giňeldilen düzümdäki ýokary derejeli gepleşikleri geçiriler.

Başga makalalar
162172d52e6c95.jpeg
Lebap welaýatynyň saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine Demokratik partiýadan dalaşgär bilen duşuşdylar

Çarşenbe güni Lebap welaýat häkimliginiň maslahatlar zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hödürlenen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.