Serdar Berdimuhamedow: Täjigistan Respublikasy Türkmenistan üçin möhüm hyzmatdaş

19:46 11.05.2023 2177

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7619/original-1645c8daf19346.jpg

Çarşenbe güni, 10-njy maýda Duşenbe şäherinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasyna iki günlük döwlet saparynyň çäklerinde Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen ikiçäk görnüşde hem-de giňişleýin düzümde gepleşikleri geçirdi diýip, TDH habar berýär.

Türkmenistanyň we Täjigistan Respublikasynyň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda geçirilen giňişleýin düzümdäki gepleşiklerde Prezident Emomali Rahmon Türkmenistan bilen gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmegiň Täjigistanyň daşary syýasatynda möhüm orun eýeleýändigini belledi.

Ikiçäk we iki ýurduň giňeldilen düzümdäki duşuşyklaryň dowamynda döwletleriň Baştutanlary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysadyýet we medeni-ynsanperwer ugurlary boýunça türkmen-täjik hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Taraplar ykdysadyýetiň has takygy, energetika, senagat, ulag-aragatnaşyk we oba hojalyk ugurlary boýunça gatnaşyklary giňeltmegi boýunça aýratyn üns çekdiler.

Dostlukly döwletleriň Baştutanlary hususy telekeçilik pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerine garadylar. Hususan-da, taraplar Türkmenistanyň we Täjigistanyň işewür düzümleriniň arasynda göni aragatnaşygyň gurmagyň zerurdygyny bellediler.

Ulag ulgamy türkmen-täjik hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunda bilelikdäki tagallalar baş maksady gazanmaga — Aziýanyň, Ýewropanyň, Ýakyn Gündogaryň ulag ulgamlaryny birleşdirýän döwrebap we kuwwatly infrastrukturany döretmäge gönükdirilmelidir. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we iki ýurduň çäk taýdan amatly ýerleşmegi bilen baglylykda, Türkmenistan Hazar deňzine çykmak bilen, döwletlerimizi birleşdirýän ulag geçelgesi boýunça bilelikdäki işe taýýardyr.

Şeýle-de döwletleriň arasyndaky göni we üstaşyr howa gatnawlaryny dikeltmek mümkinçiligine garamak teklip edilýär.

Gepleşikleriň netijeleri boýunça Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Emomali Rahmon Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda Jarnama gol çekdiler.

Soňra döwlet Baştutanlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.

Serdar Berdimuhamedow şu günki gepleşikleriň strategik häsiýete eýe bolan türkmen-täjik hyzmatdaşlygyna täze itergi berjekdigine, döwletara gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam etjekdigine ynam bildirip, Prezident Emomali Rahmony özi üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

Başga makalalar
1650a9a7e033b4.jpg
Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri: koreý kompaniýalary Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga ymtylýarlar

Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri Han Dok Sun Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy bilen duşuşygynda öňdebaryjy koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanyň nebit-gaz we nebithimiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändiklerini nygtady. Bu barada türkmen daşary syýasat edarasy habar berdi.


161a753add5ff3.jpeg
Russiýa bilen Türkmenistanyň Owganystan babatda çemeleşmeleri ýakyn — RF-niň ilçisi

Geçen ýekşenbe güni Aşgabatda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) döwlet Baştutanlarynyň 15-nji sammitiniň jemleri boýunça penşenbe güni guralan brifingde eden çykyşynda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohin Owganystandaky ýagdaýa çemeleşmekde Moskwa bilen Aşgabadyň çemeleşmeleriniň ýakynlygyny belledi.


161a7540be6cc2.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Duşenbede ikitaraplaýyn we sebit hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

«Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen geçiren duşuşygynda ikitarapalýyn we sebit hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1650abf888bb06.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birinji duşuşygyna gatnaşdy

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni, günüň ikinji ýarymynda “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji taryhy duşuşygyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


161a5b4e6b5fd5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl-yň» ýolbaşçysy bilen Hazaryň ýataklaryny özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Taraplar Hazar sebitiniň uglewodorod serişdelerini özleşdirmek meseleleri giňişleýin ara alyp maslahatlaşdylar.