Türkmenistanyň we Hytaýyň Liderleri ählitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarlylygyny tassykladylar

18:15 19.05.2023 552

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7672/original-164674e2acf7d0.jpg

“Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine gatnaşmak üçin 18-nji maýda Hytaý Halk Respublikasynyň Şensi welaýatynyň paýtagtyna iş sapary bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen gepleşikleri geçirdi diýip, TDH habar berýär.

Şu günki ýokary derejedäki duşuşyk şu ýyldaky ikinji duşuşykdyr diýip, hytaý Lideri aýtdy we Hytaýyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlydygyny tassyklady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2023-nji ýylyň ýanwarynda HHR-e bolan döwlet saparynyň ähmiýetine aýratyn üns berildi. Şol saparyň netijeleri boýunça möhüm ylalaşyklar gazanyldy hem-de hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň ençemesine gol çekildi.

Türkmen-hytaý gatnaşyklaryny ösdürmek biziň halklarymyzyň bähbitlerine doly laýyk gelýär diýip, HHR-iň Başlygy Si Szinpin nygtady we strategik häsiýete eýe bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmek üçin bilelikdäki tagallalaryň ediljekdigine ynam bildirdi.

Bellenilişi ýaly, ýokary döwlet derejesinde ýola goýlan açyk we ynanyşmak häsiýetli netijeli gepleşikler türkmen-hytaý gatnaşyklaryny ösdürmegiň esasy şerti bolup hyzmat edýär. Hut Türkmenistan bilen Hytaýyň Baştutanlarynyň yzygiderli duşuşyklary biziň ýurtlarymyzyň, halklarymyzyň arasyndaky dostlugy we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen uly möçberli, uzak möhletli başlangyçlara kuwwatly syýasy itergi berýär.

Iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry hem ýangyç-energetika pudagydyr. Mälim bolşy ýaly, gol çekilen şertnamalara we ylalaşyklara laýyklykda, 2009-njy ýyldan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa türkmen tebigy gazy bökdençsiz iberilýär. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň energiýa serişdelerini halkara bazarlara ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmaga esaslanan energetika syýasatyny alyp barýandygyny nazara almak bilen, bu ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda pikir alşyldy. Bellenilişi ýaly, ulag-kommunikasiýa ulgamynda hem özara gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Iki ýurduň hünärmenleri Gündogar — Günbatar ugry boýunça üstaşyr ulag geçelgelerini ösdürmek babatda hyzmatdaşlyk edýärler. 2014-nji ýylda Demirgazyk — Günorta demir ýol şahasynyň işe girizilmegi bilen, Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran ugry boýunça demir ýol konteýner gatnawlary ösüşe eýe boldy. Bu ugur Ýakyn Gündogara hytaý harytlaryny eksport etmekde iň gysga gury ýer gatnawy bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda Hytaýdan Türkmenistanyň üsti bilen Ýewropa, Ýakyn Gündogara üpjünçilik ulgamlaryny, hususan-da, Hazar deňzindäki Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny peýdalanyp, demir we awtomobil ýollary, howa gatnawlary, deňiz ugurlary bilen bilelikde ulaglaryň ähli görnüşi boýunça ýükleri daşamak mümkinçiligini doly açmak üçin bilelikdäki tagallalary gönükdirmegiň mümkinçiliklerine garaldy.

Bellenilişi ýaly, iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň hili we möçberi görnetin artdyrylyp, hakyky şertlere, bar bolan mümkinçiliklere laýyk bolmalydyr. Şunda anyk taslamalara çykyp, iki ýurduň geografik hem-de üpjünçilik ulgamyndaky artykmaçlygyny peýdalanmagyň, täze ugurlary, şol sanda çig mala bagly bolmadyk we ýokary tehnologiýalar ulgamlarynda we beýlekilerde täze ugurlary gözlemegiň zerurdygy nygtaldy.

Başga makalalar
160dd599935746.jpeg
Ýanwarda ÝB ýurtlary Türkmenistandan 41,4 mln ýewrolyk nebit önümlerini import etdiler

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşiginiň 27 sany döwleti Türkmenistandan 41,1 mln ýewrolyk nebit we nebit ýaglaryny satyn aldylar. Bu barada Trend agentligi Ýewropa statistiki agentligine salgylanyp habar berýär.


160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


163527079749e4.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH agentligi habar berýär.