Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň maddy-tehniki binýadyny berkitmek meseleleri maslahatlaşyldy

14:12 22.05.2023 1318

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7694/original-1646b0f9edb9c9.jpg

21-nji maýda, ýekşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy we beýleki möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow nebitgaz pudagynyň kärhanalarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, birnäçe ugurdaş desgalaryň durkuny täzelemek we inženerçilik-tehniki düzümleri mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça zerur çäreler görülýär.

Prezidenti hasabaty diňläp, pudagy, şol sanda gaýtadan işleýän pudagy diwersifikasiýalaşdyrmak we innowasion esasda ösdürmek meselelerine ünsi çekdi. 

Döwlet Baştutany häzirki wagtda ýangyç-energetika toplumynyň öňünde bu pudagyň kärhanalarynyň ýokary netijeli işini üpjün etmek, içerki we daşarky bazarlarda isleg bildirilýän ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleriň öndürilýän görnüşlerini artdyrmak ýaly täze möhüm wezipeleriň goýlandygyny belledi we wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Başga makalalar
16090f511522ca.jpeg
Petronas Türkmenistandaky Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri boldy

PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn. Bhd. (Malaýziýanyň PETRONAS-yň golçur kompaniýasy) kompaniýasy Türkmenistanyň nebit-gaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň bürünç hemaýatkäri boldy. Forum ýurduň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanýar. Bu barada çäräniň Guramaçylyk komiteti yglan etdi.


16090ed7c9e59a.jpeg
Talyplar hünär başarnyklaryny tejribede özleşdirýärler

SNGIZ-niň №15 başlangyç hünär okuw mekdebiniň 400-den gowrak talyby önümçilik tejribesini geçdiler. Tejribeligiň dowamynda talyplar hünär başarnyklaryny we endiklerini aldylar.


16090f6724ff21.jpeg
TNGIZT-de suwuklandyrylan gazyň önümçiligi artýar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary zähmet üstünlikleri bilen dabaralandyrýarlar.


161b1acd37d1b8.jpeg
Fitch ýakyn ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

Fitch Ratings halkara reýting agentligi ýakyn wagt üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy. Muňa Global Economic Outlook-yň (GEO) dekabrdaky hasabaty şaýatlyk edýär diýip, Interfaks habar berýär.


164f970bf2995e.jpg
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabulda TOPH taslamasyny durmuşa geçirmegiň barşyny maslahatlaşdylar

TAPI Pipeline Company Ltd-iň baş direktory Muhammetmyrat Amanow Owganystanyň şahtalar we nebit ministri wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Şahabuddin Delawar bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişi maslahatlaşyldy diýip, TOLO news habar berýär.