TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurt puluna «Türkmennebit» DK-nyň önümleri ýerlenildi

12:16 23.05.2023 1518

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7702/original-1646c5adf968e5.png

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň tehnologik enjamlarynda öndürilen awtoulag benzinini, uçar kerosinini, suwuklandyrylan gazy, polipropileni satyn aldylar.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň telekeçilerine nah mata hem-de nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 784 müň dollaryndan gowrak boldy.

Başga makalalar
16090f511522ca.jpeg
Petronas Türkmenistandaky Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri boldy

PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn. Bhd. (Malaýziýanyň PETRONAS-yň golçur kompaniýasy) kompaniýasy Türkmenistanyň nebit-gaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň bürünç hemaýatkäri boldy. Forum ýurduň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanýar. Bu barada çäräniň Guramaçylyk komiteti yglan etdi.


16090ed7c9e59a.jpeg
Talyplar hünär başarnyklaryny tejribede özleşdirýärler

SNGIZ-niň №15 başlangyç hünär okuw mekdebiniň 400-den gowrak talyby önümçilik tejribesini geçdiler. Tejribeligiň dowamynda talyplar hünär başarnyklaryny we endiklerini aldylar.


16090f6724ff21.jpeg
TNGIZT-de suwuklandyrylan gazyň önümçiligi artýar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary zähmet üstünlikleri bilen dabaralandyrýarlar.


161b1acd37d1b8.jpeg
Fitch ýakyn ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

Fitch Ratings halkara reýting agentligi ýakyn wagt üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy. Muňa Global Economic Outlook-yň (GEO) dekabrdaky hasabaty şaýatlyk edýär diýip, Interfaks habar berýär.


164f970bf2995e.jpg
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabulda TOPH taslamasyny durmuşa geçirmegiň barşyny maslahatlaşdylar

TAPI Pipeline Company Ltd-iň baş direktory Muhammetmyrat Amanow Owganystanyň şahtalar we nebit ministri wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Şahabuddin Delawar bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişi maslahatlaşyldy diýip, TOLO news habar berýär.