Ýanwar-aprel aýlarynda TNGIZT-de 1 mln 526 müň tonna nebit gaýtadan işlenildi

12:42 25.05.2023 738

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7723/original-1646dbb403d23a.jpg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda gelen 1 mln 554 müň tonna çig nebitiň 1 mln 526 müň tonnasy gaýtadan işlenildi. Şol bir wagtda meýilnama 53 müň 500 tonna we 48 müň 700 tonna nebit möçberinde artygy bilen ýerine ýetirildi.

Dört aýda kärhana tarapyndan öndürilen benziniň dürli görnüşleriniň umumy möçberi 512,5 müň tonnadan geçdi, meýilnama 108 göterim ýerine ýetirildi. Geçen döwürde kerosin önümçiligi boýunça meýilnamanyň ýerine ýetirilişi 110,1 göterim, dizel ýangyjy – 109,7 göterim, suwuklandyrylan gaz – 236,4 göterim, nebit bitumy – 1,5 esseden köp amala aşyryldy.

TNGIZT-de «Türkmenistanda öndürilen» belgisi bilen öndürilýän nebithimiýa önümleriniň ähli görnüşleri diňe bir içerki däl, eýsem daşarky bazarlarda hem uly islegden peýdalanýar.

Belläp geçsek, 2023-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodyň sarp edijilere ilkinji harytlyk önümini iberip başlanyna 80 ýyl dolýar. Ägirt uly möçberde döwlet maýa goýumlarynyň netijesinde bu ýerde çig nebitden harytlyk nebitiň dürli görnüşlerini öndürýän täze zawodlar işe girizildi, şeýle hem üpjünçilik düzümleriniň döwrebap desgalary döredildi.

Häzirki wagtda TNGIZT-de etilirlenmedik motor ýaglary, awiasion we tehniki kerosin, reaktiw we dizel ýangyjy, mazut, motor ýaglary, polipropilen, peç ýangyjy, ýeňil gazoýl, nebit elektrod koksy, suwuklandyrylan gaz, gurluşyk we ýol bitumy we birnäçe beýleki nebit önümleri öndürilýär. Bu önümler ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini düýpli ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Başga makalalar
1616683ad6c4fd.jpeg
«ARETI-niň» ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine deňiz ýataklary işläp geçmek boýunça täze teklipleri hödürledi

«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşykda Hazaryň türkmen bölegindäki ýataklary işläp geçmek boýunça döwlet Baştutanyna täze teklipleri hödürledi.


164670b97ecf04.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti hytaý ugry boýunça gaz ibermekde täze taslamalary durmuşa geçirmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


16167d6d578d8f.jpeg
«Kenardaky» döwrebap işler

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy dünýäniň iň kuwwatly desgalarydyr kämil tilsimatlaryna eýe bolmak bilen, ýokary hil ülňülerine laýyk gelýän nebit we nebithimiýa önümlerini taýýarlamakda we ýerleşdirmekde uly sepgitlere eýe bolýar.


164674da486fd9.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Merkezi Aziýa we Hytaý sebitinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Hytaýy ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi çagyrdy. Bu barada Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.


16166863e97189.jpeg
Türkmenistanyň we Hindistanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda TOPH taslamasyny maslahatlaşdylar

Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Subrahmaniýam Jaýşankar bilen geçiren ikitaraplaýyn gepleşiklerinde özara bähbitli türkmen-hindi hyzmatdaşlygyny berkitmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.