Ýanwar-aprel aýlarynda TNGIZT-de 1 mln 526 müň tonna nebit gaýtadan işlenildi

12:42 25.05.2023 354

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7723/original-1646dbb403d23a.jpg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda gelen 1 mln 554 müň tonna çig nebitiň 1 mln 526 müň tonnasy gaýtadan işlenildi. Şol bir wagtda meýilnama 53 müň 500 tonna we 48 müň 700 tonna nebit möçberinde artygy bilen ýerine ýetirildi.

Dört aýda kärhana tarapyndan öndürilen benziniň dürli görnüşleriniň umumy möçberi 512,5 müň tonnadan geçdi, meýilnama 108 göterim ýerine ýetirildi. Geçen döwürde kerosin önümçiligi boýunça meýilnamanyň ýerine ýetirilişi 110,1 göterim, dizel ýangyjy – 109,7 göterim, suwuklandyrylan gaz – 236,4 göterim, nebit bitumy – 1,5 esseden köp amala aşyryldy.

TNGIZT-de «Türkmenistanda öndürilen» belgisi bilen öndürilýän nebithimiýa önümleriniň ähli görnüşleri diňe bir içerki däl, eýsem daşarky bazarlarda hem uly islegden peýdalanýar.

Belläp geçsek, 2023-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodyň sarp edijilere ilkinji harytlyk önümini iberip başlanyna 80 ýyl dolýar. Ägirt uly möçberde döwlet maýa goýumlarynyň netijesinde bu ýerde çig nebitden harytlyk nebitiň dürli görnüşlerini öndürýän täze zawodlar işe girizildi, şeýle hem üpjünçilik düzümleriniň döwrebap desgalary döredildi.

Häzirki wagtda TNGIZT-de etilirlenmedik motor ýaglary, awiasion we tehniki kerosin, reaktiw we dizel ýangyjy, mazut, motor ýaglary, polipropilen, peç ýangyjy, ýeňil gazoýl, nebit elektrod koksy, suwuklandyrylan gaz, gurluşyk we ýol bitumy we birnäçe beýleki nebit önümleri öndürilýär. Bu önümler ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini düýpli ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Başga makalalar
16399d26e16d77.jpeg
Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleri nebitgaz we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyk meselelerini maslahatlaşdylar

Şu gün, 14-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň birinji üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH habar berdi.


16073d5b16f79b.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


16399d1b1b30c3.jpeg
«Awazada» Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Prezidentleriniň Birinji üçtaraplaýyn Sammiti başlandy

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongressler merkezinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň hem-de Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň gatnaşmagynda Birinji üçtaraplaýyn Sammit öz işine başlady. Onuň barşynda söwda-ykdysady, ýangyç-energetika we ulag ulgamlarynda üçtaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşylýar diýip, TDH habar berýär.


16399d158d1f04.jpeg
Azerbaýjanyň Prezidenti nebitgaz we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek hakynda Türkmenistanyň teklibini goldady

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew ýangyç-energetika toplumynda we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurlygy baradaky türkmen tarapynyň tekliplerini doly goldady diýip, TDH habar berdi.


160701ef3dfb7c.jpeg
Eýranyň DIM-niň ýolbaşçysy Aşgabatda «Hazar deňzi — Gara deňzi» ulag taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Aşgabatda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrleri derejesinde geçirilen Daşary işler ministrlikleriniň geňeşmeleriniň barşynda energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň meselelerine aýratyn üns berildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.