Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar

16:00 25.05.2023 589

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7725/original-1646f0b1bd64dc.jpg

Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar. Şu ýylyň mart aýynda Hytaýa «mawy ýangyjyň» eksporty 2,9 mlrd kub metre çenli artyp, 2022-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi. Bu barada Finmarket agentligi HHR-iň Gümrük müdirligine salgylanyp habar berýär.

Umuman, neşirde bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýanyň eksport edijileri ýyladyş möwsüminiň tamamlanmagy bilen Hytaýa turba geçirijisi tebigy gazynyň eksport möçberlerini dikeldýärler. Gazagystan mart aýynda HHR-e 380 mln kub metr gaz iberdi, bu görkezijini ýene-de aýda 100 mln kub metre çenli artdyryp bolýar. Özbegistan gaz ibermelerini doly togtadandan bäri 3 aý geçenden soň, ibermelerini dikeltdi we mart aýynda HHR-e 140 mln kub metr iberdi. Bu görkezijini dört esseden gowrak artdyryp bolar.

Öň, maý aýynda Sian şäherinde «Merkezi Aziýa – Hytaý» sammitiniň barşynda HHR-iň Başlygy Si Szinpin sebitiň döwletleri bilen energetika hyzmatdaşlygyny giňeltmek barada çykyş etdi.

Bu günki gün 2009-njy ýylyň dekabrynda ulanyşa girizileninden bäri Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisi boýunça 350 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi.

Häzirki wagtda gaz ibermeleri Türkmenistan-Özbegistan-Gazagystan-Hytaý gaz geçirijisiniň üç şahasy boýunça amala aşyrylýar. Ýurtlaryň arasynda dördünji şahany gurmak hakynda ylalaşyk gazanyldy. Ol ibermeleri ýylda 65 mlrd kub metre çenli artdyrmaga mümkinçilik berer.

Başga makalalar
160dd599935746.jpeg
Ýanwarda ÝB ýurtlary Türkmenistandan 41,4 mln ýewrolyk nebit önümlerini import etdiler

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşiginiň 27 sany döwleti Türkmenistandan 41,1 mln ýewrolyk nebit we nebit ýaglaryny satyn aldylar. Bu barada Trend agentligi Ýewropa statistiki agentligine salgylanyp habar berýär.


160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


163527079749e4.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH agentligi habar berýär.