Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar

16:00 25.05.2023 1975

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7725/original-1646f0b1bd64dc.jpg

Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar. Şu ýylyň mart aýynda Hytaýa «mawy ýangyjyň» eksporty 2,9 mlrd kub metre çenli artyp, 2022-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi. Bu barada Finmarket agentligi HHR-iň Gümrük müdirligine salgylanyp habar berýär.

Umuman, neşirde bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýanyň eksport edijileri ýyladyş möwsüminiň tamamlanmagy bilen Hytaýa turba geçirijisi tebigy gazynyň eksport möçberlerini dikeldýärler. Gazagystan mart aýynda HHR-e 380 mln kub metr gaz iberdi, bu görkezijini ýene-de aýda 100 mln kub metre çenli artdyryp bolýar. Özbegistan gaz ibermelerini doly togtadandan bäri 3 aý geçenden soň, ibermelerini dikeltdi we mart aýynda HHR-e 140 mln kub metr iberdi. Bu görkezijini dört esseden gowrak artdyryp bolar.

Öň, maý aýynda Sian şäherinde «Merkezi Aziýa – Hytaý» sammitiniň barşynda HHR-iň Başlygy Si Szinpin sebitiň döwletleri bilen energetika hyzmatdaşlygyny giňeltmek barada çykyş etdi.

Bu günki gün 2009-njy ýylyň dekabrynda ulanyşa girizileninden bäri Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisi boýunça 350 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi.

Häzirki wagtda gaz ibermeleri Türkmenistan-Özbegistan-Gazagystan-Hytaý gaz geçirijisiniň üç şahasy boýunça amala aşyrylýar. Ýurtlaryň arasynda dördünji şahany gurmak hakynda ylalaşyk gazanyldy. Ol ibermeleri ýylda 65 mlrd kub metre çenli artdyrmaga mümkinçilik berer.

Başga makalalar
164b0eaa21cfd6.jpg
Hytaý maý aýynda tebigy gazyň rekord derejesini import etdi

2023-nji ýylyň maý aýynda Hytaý suwuklandyrylan tebigy gazy we turba geçiriji ibermelerini hasaba alanyňda 13,51 mlrd kub metr tebigy gaz import etdi. Bu görkeziji maý aýy üçin taryhy rekord bolup durýar.


164b5281ee01ac.jpg
Nebitgaz toplumynda alty aýyň jemlerine garaldy

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.


164b0ea1d72599.jpg
HEA 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde nebite bolan islegiň çaklamasyny peseltdi

Halkara energetika agentligi (HEA) 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde şu ýylda nebite bolan islegiň çaklamasyny günde 170 müň barrele çenli aşaklatdy. Bu agentligiň hasabatyndan görünýär.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


161822fc61e730.jpeg
Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.