Türkmenistan we Gazagystan energetika, oba hojalygy, ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

17:29 26.05.2023 2972

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7733/original-164705956d8e72.jpg

2022-nji ýylda Türkmenistan bilen  Gazagystanyň ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy 72% artyp, 438 mln dollara deň boldy. Bu barada Gazagystanyň Ykdysadyýet ministrligi Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýaryň Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara gazak-türkmen 12-nji mejlisinde eden çykyşyna salgylanyp habar berdi. Mejlis 15-nji maýda Astanada geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Batyr Atdaýewiň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Roman Sklýaryň ýolbaşçylygynda geçirilen mejlisiň jemleri boýunça oba hojalygy, energetika, ulag we logistika ulgamlarynda ylalaşyklaryň toplumyna gol çekildi.

Gazagystan KazakhExport eksport ätiýaçlandyryş kompaniýasy bilen Türkmenistanyň banklarynyň arasynda ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýmagy teklip etdi.

Taraplar Demirgazyk – Günorta ulag geçelgesini ösdürmek boýunça bilelikdäki işleri dowam etmegi we demirýol aragatnaşygynda bäsdeşlige ukyply nyrh syýasatyny işläp düzmegi ylalaşdylar.

R.Sklýar şeýle hem türkmen-owgan serhedinde galla terminalynyň taslamasyny tiz wagtda durmuşa geçirmegiň zerurlygyny belledi.

Mundan başga-da, gazak wekiliýeti türkmen tebigy gazyny we suwuklandyrylan nebit gazyny satyn almaga gyzyklanma bildirdi. Şeýle hem ençeme ýyllaryň dowamynda Gazagystanyň üstünden tebigy gazy bökdençsiz üstaşyr geçirmekligiň amala aşyrylýandygy bellenildi.

Başga makalalar
1626b7f5a6326f.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti köpugurly hyzmatdaşlygy maslahatlaşmak üçin BAE-de saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary 2022-nji ýylyň 29-30-njy aprelinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherine gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Karara 28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


1626a2fdc48587.jpeg
HPG 2022-nji ýylda nebiti eksport edijileriň girdejileriniň çaklamasyny ýokarlandyrdy

Halkara pul gaznasy (HPG) Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýanyň nebiti eksport ediji döwletleriniň girdejileriniň 2022-nji ýylda artmagy barada çaklamasyny ýokarlandyrdy. Bu barada çarşenbe güni neşir edilen HPG-niň sebit çaklamasynda aýdylýar.


1626b8f742ae62.jpeg
Öndürijilikli guýular ulanyşa girizilýär

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri «2030-njy ýyla çenli Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde ndürijiligi artdyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri ýerine ýetirýärler.


1626b8ee4b386b.jpeg
Türkmenistanda polipropilen skoçlarynyň täze görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy

«Berk önüm» hususy kärhanasy «BANT» haryt nyşanly gatlakly skoçlaryň görnüşlerini artdyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň metbugat merkezi habar berýär.


16268ee30a4594.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan bilen RF-niň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda şertnama ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin binýat döredýär

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama ikitaraplaýyn gatnaşyklary durnukly ösdürmek üçin pugta hukuk binýadyny döredýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow russiýaly kärdeşi Wladimir Putine iberen hatynda belleýär.