«Naýyp» we «Bagaja» känleri: ugur önümleri eksport etmäge tarap

20:43 03.10.2020 3082

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/816/original-15f759c9d81a82.jpeg

Lebap welaýatynyň suwuklandyrylan gaz önümçiligi boýunça müdirligi ýokary önümçilik görkezijilerini gazandy. Müdirlik boýunça şu ýylyň geçen sekiz aýynda suwuklandyrylan gazyň önümçiligi 61,7 müň tonna barabar boldy, şolardan 56,6 müň tonnadan gowragy eksporta iberildi.

Müdirligiň Naýyp we Bagaja känlerinde hereket edýän toplumlarynda suwuklandyrylan gaz bilen birlikde gaz kondensaty hem öndürilýär. Hasabat döwründe Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna 41,5 müň tonna çig mal iberildi. Şol çig mallardan eksporta iberilýän ýokary hilli nebit önümleri işlenip taýýarlanylýar.

Suwuklandyrylan gazy eksporta ibermek işi demir ýol we awtomobil ulaglary arkaly amala aşyrylýar. Bu önümler daşalanda ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler howpsuzlyk kadalaryny birkemsiz berjaý edýärler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.