Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmagyň wajyplygyny nygtady

18:07 29.05.2023 1710

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7742/original-16474a30c4a689.jpg

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde käbir resminamalaryň taslamalaryna we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine garaldy.

Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow nebit guýularynyň önüm berijiligini artdyrmak we bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, nebitiň çykarylyşyny artdyrmak maksady bilen, nebitli guýularda gatlak suwunyň akymyny azaltmak, çäge we parafin dykylaryny ýuwmak boýunça meýilnamalaýyn işler alnyp barylýar.

Şunuň bilen bir hatarda, täze enjamlary ornaşdyrmagyň hasabyna “Türkmennebit” döwlet konserniniň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar.

Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň senagat we eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, pudagyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagynyň möhümdigini belledi hem-de bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi wise-premýere tabşyrdy.

Başga makalalar
161a5b40525c12.jpeg
Suwuklandyrylan gaz we polietilen — TDHÇMB-niň birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.


1650968b05727d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti we ÝB-niň Başlygy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl Mişel bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


161a47a0c18415.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär

YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-nyň 15-nji sammitinde eden çykyşynda belledi.


161a479a09bad8.jpeg
Aşgabatda YHG-nyň agza döwletleriniň Baştutanlarynyň 15-nji sammiti geçirildi

Geçen ýekşenbe güni, 28-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi.


1650968538ff1e.jpg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri Nýu-Ýorkda döwletara gatnaşyklarynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.