Özbegistan Türkmenistandan 5,6 mln tonna benzin, şol sanda ECO-93 benzinini satyn aldy

20:42 03.10.2020 3196

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/815/original-15f759d0362557.jpeg

1-nji sentýabrda çenli ýagdaýa görä, Özbegistan Türkmenistandan 5,6 mln litr benzin import etdi, diýip Sputnik Özbegistan neşiri döwletiň statistika baradaky komitetine salgylanyp habar berýär. Özbegistana iberilýän benzin möçberleri boýunça Türkmenistan Gazagystandan we Russiýadan soň üçünji orny eýeleýär.

Neşiriň şeýle hem belleýşi ýaly, şu ýyl Türkmenistandan ECO-93 belgili benzin ilkinji gezek Özbek respublikan haryt-çig mal biržasynda satylyp başlandy. Ony satýan kompaniýa — «ООО Nara-Komfort Servis».

Tebigy gazdan öndürilýän ECO-93 sintetik benzinine bolan isleg dünýäniň beýleki döwletlerinde hem ýokarlanýar. Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň berýän maglumatlaryna görä, şu ýylyň sekiz aýynda daşary ýurtlara ýangyjyň bu görnüşiniň 143 müň tonnadan gowragy eksport edildi. Häzirki wagtda ECO-93 benzini Owganystan, Bolgariýa, Beýik Britaniýa, Gruziýa, Daniýa we Russiýa iberilýär.

Bu önüme islegiň şu derejede ýokary bolmagy onuň ýokary hil görkezijileri bilen düşündirilýär. Şeýlelikde, ECO-93 benzininden yzygiderli peýdalanylan ýagdaýynda hereketlendirijide z garym emele gelýär, onuň ulanyş möhleti bolsa iki esse artýar. EURO-5 ülňülerine laýyk gelýän ECO-93 benzini ulanylanda awtomobiliň tüsse çykarlarynda uglerod oksidiniň derejesi 0,03%-e deň bolýar. Häzirki bellenilen kada bolsa, 0,5%-dan geçmeli däl.

Tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benziniň önümçiligi Ahal welaýatynda 2019-njy ýylda ulanyşa girizilen täze zawodda amala aşyrylýar. Onuň ýyllyk kuwwaty 600 müň tonna ECO-93 benzinine barabardyr. Geljekde bu gazhimiýa toplumynyň ikinji nobatdakysyny gurmak meýilleşdirilýär, bu hem onuň önümçilik kuwwatlyklaryny düýpli artdyrar. Netijede ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň eksport mümkinçilikleri hem artar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.