Rejep Ärdogan Türkmenistanyň Baştutanyny Arkadag şäheriniň üstünlikli açylmagy bilen gutlady

19:23 02.07.2023 1655

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8008/original-164a00058046a0.jpg

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan anna güni Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde Türkmenistanyň Baştutanyny «akylly» şäher Arkadagyň birinji tapgyrynyň açylmagy bilen gutlady diýip, TDH habar berýär.

Rejep Ärdogan şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli gutlaglaryny iberdi.

Öz gezeginde, Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa we özüne toý sowgady hökmünde iberen, Türkiýäniň önümi bolan “TOGG” kysymly täze elektromobiller üçin minnetdarlyk bildirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygynyň doglan gününde we Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça “akylly” şäher konsepsiýasy esasynda gurlan Arkadag şäheriniň açylyş dabarasynyň geçirilýän pursatlarynda täze ulaglaryň açarlarynyň gowşurylmagy şanly wakanyň şatlygyny has-da artdyrdy diýip, Türkmenistanyň Prezidenti aýtdy.

Serdar Berdimuhamedow Türkiýe bilen dürli pudaklardaky uzak möhletleýin gatnaşyklaryň berkidilmeginiň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, köpugurly türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine yzygiderli üns berýändigi üçin Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana minnetdarlyk bildirdi.

Doganlyk ýurduň Prezidenti Arkadag şäheriniň açylyş dabarasynda Türkiýede öndürilen, toý sowgady hökmünde iberen ak reňkli “TOGG” kysymly elektromobilleriniň dabaraly baýramçylyk ýörişine gatnaşdyrylmagynyň garaşylmadyk waka bolandygyny, onuň ýatda galyjy pursatlara öwrülmek bilen, türk hem-de türkmen halklarynyň dost-doganlyk gatnaşyklarynyň barha ösdürilýändigini görkezendigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, sebitde deňi-taýy bolmadyk täze şäheriň açylyp ulanmaga berilmegi Türkmenistanyň durmuş ulgamyny nazarlaýan we ýurduň hemmetaraplaýyn täzeçil ösüşine, ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünlikli alnyp barylýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda birek-birege ynanyşmak we hormat goýmak esasynda ýola goýulýan türkmen-türk gatnaşyklarynyň häzirki derejesine ýokary baha berildi. Şeýle-de iki ýurduň hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge we olary täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga ygrarlydygy tassyklanyldy.

Söhbetdeşler Türkmenistanyň we Türkiýäniň halklaryna ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan Gurban baýramy mynasybetli gutlaglaryny aýtdylar.

Başga makalalar
164df200a3db6f.jpg
Türkmenbaşynyň deňiz portunyň polipropilen terminaly milli önümleriň eksportyny artdyrýar

Dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan nebitgaz senagatynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň üsti bilen eksport edilýär.


16194aa93f28f7.jpeg
«Türkmengaz» DK Auguste International Fze kompaniýasyndan enjamlary satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz çykarýan beketlerindäki desgalary döwrebaplaşdyrmak üçin Auguste International Fze (BAE) kompaniýasyndan tehniki serişdeleri — enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar.


16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


164e09e155e53f.jpg
«Türkmengaz» DK-nyň «Merw» toparynyň futbolçylary 22-nji awgustda «Hujand» täjik topary bilen duşuşar

Tamamlanyp barýan hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem, AFK-2023/24 Kubogynyň Merkezi zolakdaky deslapky tapgyry boldy. Ol duşuşyk Mary şäherinde 10 müň orunlyk «Sport toplumy» stadionynda geçirildi.


16195fc8fb16ac.jpeg
Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.