Türkmenistan we Beýik Britaniýa ileri tutulýan ugurlarda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýar

18:15 06.07.2023 1769

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8054/original-164a6aa4963d61.jpg

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Aşgabada iş sapary bilen gelen Beýik Britaniýanyň Daşary işler, arkalaşyk we ösüş ministriniň parlament orunbasary Leo Doherti bilen geçiren gepleşiklerinde ikitaraplaýyn gün tertbiniň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer häsiýetli ugurlaryň giň gerimini içine alýan ikitaraplaýyn gün tertibiniň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

R.Meredow türkmen-britan hyzmatdaşlygynyň netijeli ösdürilýändigini nygtady. Şu nukdaýnazardan, onuň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň maýynda Patyşa Karl III-ä täç geýdirmek dabarasyna gatnaşmagy döwletara gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda möhüm waka boldy.

Söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, energetika, howanyň üýtgemegi, oba we suw hojalygy ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlyk etmäge taraplaryň taýýarlygy mälim edildi.

Mundan başga, diplomatlar medeniýet, arheologiýa, bilim pudaklarynda, şeýle-de Türkmenistanda iňlis dilini öwrenmek babatynda alnyp barylýan oňyn hyzmatdaşlygy tassykladylar. 

Duşuşygyň netijeleri boýunça, Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň daşary syýasy edaralarynyň arasynda Teswirnama gol çekişmek dabarasy bolup geçdi.

Başga makalalar
16253c79bcf760.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň işiniň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenildi

Geçen anna güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň barşynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşiniň şu ýylyň birinji çärýegi boýunça netijeleri jemlenildi. Şol sanda nebitgaz toplumynyň işiniň netijelerine garaldy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow hasabat berdi.


1607fd2efa6b53.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» forumy geçiriler

Şu ýylyň 12—13-nji maý aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» (OGT 2021) Halkara maýa goýum forumy geçiriler.


16489938d99985.jpg
Birža söwdalarynda ТС-1 awiakerosini we nebit bitumy uly islegden peýdalandy

12-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy 1 mln amerikan dollaryna we 150 mln türkmen manadyna deň bolan 24 geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.


16253c95eb8f07.jpeg
Aşyrguly Begliýew Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi bellenildi

Türkmenistanyň Baştutany Serdar Berdimuhamedow 8-nj aprelde Aşyrguly Begliýewi Prezidentiň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesine bellemek hakynda Permana gol çekdi.


160800305a01a3.jpeg
TNGIZT ýewro ülňüleri boýunça awiasion ýangyjyň önümçiligini ýola goýmaga taýýarlanýar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Jet A-1 kysymly awiasion ýangyjynyň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Munuň özi zawodynda öndürilýän ТС-1 awiaýangyjyň ýewropa nusgasydyr.