Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň netijeleri maslahatlaşyldy

14:10 08.10.2020 2573

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/840/original-15f7d75ced014d.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda ýurdumyzyň durmuşynda ýakynda bolup geçen möhüm syýasy wakalara, hususan-da, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň çäklerinde kabul edilen taryhy çözgütlere bagyşlanyp maslahat geçirildi.

Maslahata Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary we işgärleri, «Nebit-Gaz» gazetiniň baş redaktory Ussa Ussaýew, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň professor mugallymlary we beýlekiler gatnaşdylar.

Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, ýakynda ýurdumyzda bolup geçen möhüm syýasy wakalar döwletiň we jemgyýetiň içki ösüşi nukdaýnazaryndan, şeýle hem Türkmenistanyň halkara işjeňligi nukdaýnazaryndan ägirt uly ähmiýete eýedir.

Bellenilişi ýaly, 25-nji sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda ýurdumyzyň ilatynyň işjeň gatnaşmagynda taýýarlanylan taryhy çözgütler kabul edildi. Ýurdumyzyň Konstitusiýasy özgerdildi. Bu bolsa döwletimiziň halk häkimiýetlilik ýörelgelerine ygrarlylygyny nobatdaky gezek tassyklady. Mejlisiň netijeleri boýunça «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Konstitusion kanun kabul edildi. Belläp geçmeli zatlaryň biri hem, bu resminamany işläp düzmek işi ýurdumyzyň dürli gatlaklarynyň tekliplerini nazara alyp amala aşyryldy.

Maslahatyň jemlerini jemläp, oňa gatnaşyjylar geljekde hem ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri çözmek işine işjeň gatnaşjakdyklaryna ynandyrdylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.