«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

20:09 08.10.2020 3063

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/842/original-15f7d88e0bc090.jpeg

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy şu ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrdy diýip, Interfaks habar berýär.

Şu ýylyň birinji ýarymynda «Gazprom» Türkmenistandan alýan gazynyň möçberini  2019-njy ýylyň ilkinji alty aýynda 1,2 milliard kub metr bolanlygyndan, 1,7 milliard kub metre çenli ýetirdi. Bu barada bir çeşme Gazpromyň ýewro obligasiýalarynyň täze sanynyň 2020-nji ýylyň ilkinji 6 aýyndaky maglumatlara esaslanýan memorandumyna salgylanyp habar berýär.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, «Gazprom» 2020-nji ýylyň başyndan bäri Özbegistandan gaz satyn almagyny bes etdi.

"Gazprom" Gazagystandan satyn alynýan gazy 5,4 milliard kub metrden 4,1 milliard kub metre çenli azaltdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.