Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan Russiýa bilen strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem berkitmegi meýilleşdirýär

13:05 09.10.2020 2489

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/848/original-15f7ed525a8693.jpeg

Türkmenistan Russiýa bilen mundan beýläk-de döwrüň synagyndan geçen syýasy, ykdysady we ruhy-medeni ugurlar boýunça döwletara gatnaşyklaryň berkidilmegine gyzyklanma bildirýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde belledi.

Türkmen Lideri bilelikdäki tagallalaryň netijesinde, türkmen-rus gatnaşyklarynyň umumy abadançylygyň bähbidine mundan beýläk-de sazlaşykly ösdüriljekdigine we giňeldiljekdigine ynam bildirdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow russiýaly kärdeşini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de berk jan saglyk, abadançylyk, dostlukly döwletiň halkynyň bähbidine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda täze üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde hoşniýetli goňşuçylyk, özara ynanyşmak hem-de strategik hyzmatdaşlyk esaslaryna daýanýan gatnaşyklaryň sazlaşykly we okgunly ösýändigini hem-de deňhukuklylyk we açyklyk häsiýetine eýedigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Wladimir Putine türkmen-rus hyzmatdaşlygyna üns hem-de hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi üçin minnetdarlyk bildirdi. Munuň özi gatnaşyklaryň mundan beýläk-de üstünlikli ösdürilmeginde aýratyn ähmiýetlidir.

Russiýanyň Baştutany taraplaryň hoşniýetli erkine esaslanýan hem-de ägirt uly köpugurly kuwwata eýe bolan döwletara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen nygtady.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda giň ugurlar boýunça sazlaşykly ösdürilýän türkmen-rus gatnaşyklarynyň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň sazlaşykly ösdürilmeginde bilelikdäki Hökümetara toparyň işine möhüm ornuň degişlidigi nygtaldy.

Şunuň bilen baglylykda, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek üçin Türkmenistan bilen Russiýanyň dürli edaralarynyň we hususy düzümleriniň arasyndaky islendik gatnaşyklaryň höweslendirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.

Şol bir wagtyň özünde saglygy goraýyş we derman senagaty ugurlaryndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin ägirt uly mümkinçilikler bar.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzda russiýaly alymlaryň koronawirus ýokanjyna garşy waksinany döretmek boýunça soňky döwürde gazanýan netijelerine uly baha berilýär hem-de Russiýa bilen bu ulgamdaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ynam bildirilýär.

Sebitara we halkara meseleler boýunça pikir alyşmalaryň barşynda Hazarýaka ýurtlaryň bäştaraplaýyn syýasy gatnaşyklarynyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk meselelerine deglip geçildi. Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylyň awgust aýynda kenarýaka döwletleriň ýolbaşçylary nobatdaky —–VI Hazar sammitini Türkmenistanda geçirmek barada ylalaşdylar. Ýokary derejede geçiriljek Hazar duşuşygynyň jemleri boýunça gol çekilmegi meýilleşdirilýän resminamalaryň toplumy ara alnyp maslahatlaşylýar. Şeýle hem bilermenleriň derejesinde ozal gol çekilen ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen anyk gurallary döretmegiň mümkinçiliklerine garalýar.

Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen Lideri russiýaly kärdeşini özi üçin islendik amatly pursatda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.