Malaý käninde basyş kompressor bekediniň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda

11:49 12.10.2020 3497

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/861/original-15f80103df12a4.jpeg

Lebap welaýatynda «Malaý» käninde gurluşygy alnyp barylýan basyş kompressor bekedinde sazlaýyş işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy.

BKB-niň taslama kuwwaty ýylda 30 milliard kub metr gaza barabardyr. Desganyň infrastrukturasyna «A» we «B» BKB girýär. Bu ýerde şeýle hem barlag-tehniki nokadyň hem-de ýapyk görnüşli paýlaýjy desganyň bloklary ýerleşdirilendir.

Malaý — Türkmenistanyň iň öndürijilikli känleriniň biri bolup, bu ýerde köp ýyllaryň dowamynda tebigy gaz netijeli ýagdaýda çykarylyp gelinýär. Türkmenistan – Hytaý halkara gaz geçirijisi boýunça «mawy ýangyjy» ibermek işi hem hut şu känden alnyp barylýar.

2018-nji ýylda türkmen tebigy gazynyň eksport möçberlerini artdyrmak maksady bilen «Türkmengaz» döwlet konserni bilen «Petro Gas LLP» britan kompaniýasynyň arasynda bu infrastruktura desgasyny gurmak hakynda şertnma baglaşyldy.

Täze gaz kompressor desgasynyň ulanyşa girizilmegi «mawy ýangyjyň» eksport möçberlerini artdyrmaga ýardam eder.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.