«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Merw» futbol topary — AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyrynda

12:22 23.08.2023 4434

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8458/original-164e5b3ad8266e.jpg

Türkmen nebitgazçylarynyň hemaýatkärligindäki futbol toparlary diňe bir milli ýaryşlarymyzda däl, eýsem, halkara derejeli ýaryşlarda hem üstünlikli çykyş edýärler. Muny «Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýatkärligindäki «Merw» futbol toparynyň saýlama duşuşyklardan üstünlikli geçip, AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyryna goşulmagy hem ähli aýdyňlygy bilen subut edýär.

Geçen ýyl ýurdumyzyň çempionatynda bürünç medala mynasyp bolan «Merw» AFK-nyň kubogynyň häzirki möwsümine saýlama tapgyrdan gatnaşmak hukugyna eýe boldy. Tejribeli tälimçi Witaliý Alikperowyň şägirtleri saýlama tapgyrdaky ilkinji duşuşygyny 15-nji awgust güni Gyrgyzystanyň «Alaý» futbol topary bilen geçirip, güýçli garşydaşlaryndan 1:0 hasabynda üstün çykdylar. Duşuşykdaky ýeke-täk pökgini 13-nji minutda Musa Nurnazarow geçirdi.

Bu ýeňiş «Merwe» toparçalaýyn tapgyra girmäge hukuk berýän aýgytlaýjy duşuşykda Täjigistanyň «Hujandy» bilen göreşmek mümkinçiligini berdi. Duşuşygyň Täjigistanda ― «Hujandyň» janköýerleriniň öňünde geçirilmegi türkmen futbolçylarynyň jogapkärçiligini has artdyrdy. Muňa garamazdan, olar 22-nji awgustda geçirilen duşuşykda meýdanda yhlasly we agzybirlikde hereket edip, «Hujanddan» 2:1 hasabynda üstün çykmagy başardylar.

Täjik teleýaýlymy tarapyndan türkmenistanly janköýerlere-de göni ýaýlymda elýeterli edilen duşuşyk iki garşydaşyň hem güýçleriniň deňeçerdigini görkezdi. «Hujandyň» meýdanynda, garşydaş toparyň janköýerleriniň öňünde oýnaýandyklaryna garamazdan, «Merwiň» futbolçylary birjik-de aljyramadylar. Hatda, käbir pursatlarda olar garşydaş topardan rüstem futbol oýnadylar. Şeýlelikde, duşuşygyň 54-nji minudynda hüjümçi Myrat Ýagşyýew «Merwi» hasapda öňe çykardy.  Ýöne «Merw» bu üstünligi 79-njy minuda çenli saklap bildi. Duşuşygyň esasy wagtynyň tamamlanmagyna 11 minut galanda «Hujandyň» goragçysy Parwiz Bokiýew hasaby deňledi. Şondan soň ikitaraplaýyn guralan hüjümleriň hiç biri hem netije bermän, 1:1 hasabyndaky deňlik bilen tamamlanan duşuşyk ýene ýarym sagat uzaldyldy.

Ine, şol ýarym sagatlyk goşmaça wagt hem «Merwe» üstünlik getirdi. Duşuşygyň 111-ni minudynda «Alaý» bilen bolan oýunda tapawutlanan Musa Nurnazarowyň ornuna meýdança giren Myrat Öwezmyradow oýna goşulmagyndan üç minut soňra ― 114-nji minutda tapawutlanyp, «Merwiň» ýeňiş goluny geçirdi.

Bu ýeňiş «Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýatkärligindäki topara ýaryşyň toparçalaýyn tapgyryna gatnaşmak hukugyny berdi. «Merw» AFK-nyň kubogynyň Merkezi sebitinde ýurdumyzyň «Altyn asyr», Täjigistanyň «Rawşan» we Gyrgyz Respublikasynyň «Abdyş-Ata» toparlary bilen ýaryşar. Toparçalaýyn duşuşyklar 20-nji sentýabrda başlanyp, 14-nji dekabarda tamamlanar. Tapgyrda alty duşyşyk geçirjek «Merw» şolaryň üçüsini ýurdumyzda ― öz janköýerleriniň arasynda geçirer.

Şu ýyl «Türkmennebitönümler» baş müdirliginiň hemaýatkärligindäki «Ahal» futbol toparynyň hem AFK-nyň Çempionlar ligasyna gatnaşjakdygyny ýatladýarys.

(Peýdalanylan suratlaryň çeşmesi: https://fft.tj/hudzhand-ustupil-mervu-i-zavershil-svoe-vystuplenie-v-kubke-afk-2023-24/)

Başga makalalar
165570a835f629.jpg
Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 16-njy noýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Amanowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň maýa goýum ministri Halid Al Falih bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Onda özara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.