«Şatlyk» kärhanasy «Döwletabat – Derýalyk» gaz geçirijisine gazyň üznüksiz berilmegini üpjün edýär

11:59 12.10.2020 730

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/864/original-15f809275e32ee.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Şatlyk» önümçilik kärhanasy toplumlaýyn tehnologik enjamlary bolan senagat meýdançasy bolup, «Döwletabat—Derýalyk» magistral gaz geçirijisine harytlyk gazy üznüksiz bermekde möhüm orny eýeleýär.

300-den gowrak hünärmen zähmet çekýän kärhanada taslama kuwwaty günde 37 mln kub metr bolan bäş sany gaz basyşenjamlary hereket edýär. Gazyň berilmegine we basyşyna tehniki gözegçilik sanly aragatnaşygyň üsti bilen ýerine ýetirilýär. Önümçilik gulluklary magistral gaz geçirijiniň degişli bölekleriniň hyzmat we gözegçilik işlerini yzygiderli geçirip durýarlar. Bu ýerde magistral gaz geçirijiniň elektrohimiýa we telemehanika goragy hem ýokary hilli we öz wagtynda amala aşyrylýar.

Işleriň ýokary netijeli bolmagy üçin «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan satyn alnan ýöriteleşdirilen tehnikalar ulanylýar. Awtoulag hojalygynyň awtoparkynda turba ulag maşynlary, buldozerler we beýleki döwrebap mehanizmler bar.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.