HNGU-da 2020-nji ýylyň uçurymlaryny gutladylar

15:17 10.07.2020 1571

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/198/original-15f070487ad1f1.jpeg

Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetinde geçirilen dabaraly çäräniň dowamynda uçurymlary okuwyň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutladylar. Bu gün professor-mugallymlar düzümi, şeýle hem talyplaryň ýakynlary we hossarlary HNGU-nyň myhmansöýer binasyna ýygnandylar.Dabaraly ýagdaýda ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary uçurymlary gutladylar we olara hünär ýolunda üstünlik arzuw etdiler. Mugallymlaryň tagallalary, baý tejribesi netijesinde uçurymlar diňe bir ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem isleg bildirilýän hünärleriň eýeleri boldular.Üstünlikli okuwdan başga-da, talyplar uniwersitetiň ylmy, jemgyýetçilik, medeni-köpçülikleýin we sport durmuşyna mynasyp goşant goşdular. Maslahatlarda we dürli derejeli bäsleşiklerde onuň abraýyny goradylar.Iň gowy halkara talyplyk oýlap tapyşlarynyň eýelerine, medeni-köpçülikleýin çärelere işjeň gatnaşanlara Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy. Hut şu talyplar okuwlarynyň dowamynda diňe bir üstünlikli bilim almak bilen çäklenmän, eýsem, özlerini ylymda, sportda, döredijilikde we jemgyýetçilik çärelerinde işjeň görkezmegi başardylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.