OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

18:35 31.08.2023 3660

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8528/original-164f0406978996.jpg

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.

Häzirki wagta çenli 20 ýurtdan 150-den gowrak wekil maslahata gatnaşjakdygyny tassyklady. Iri energetiki kompaniýalara we guramalara wekilçilik edýän abraýly spikerler forumda çykyş etjeklerini tassykladylar. Olaryň hatarynda – SPE-niň prezidenti (nebitçi inženerleriň jemgyýeti) Medhat М. Kamal, Baker Hughes-yň Russiýadaky we GDA-daky prezidenti Ýelena Akolsewa, GHG Sat-yň prezidenti Stefan Jermeýn, Dragon Oil-yň direktory Ali Raşid Al Jarwan, CNPC-niň baş direktory Çen Huaýlun, ADNOC-yň wise-prezidenti Jasper Peýjs, şeýle hem birnäçe iri energetika kompaniýalarynyň we guramalarynyň ýolbaşçylary bar. 

Maslahatyň umumy mejlisinde çykyşyny OPEC-iň nebit barlaglary bölüminiň ýolbaşçysy Behruz Baýkalizade, şeýle hem BMG-niň durnukly energetika bölüminiň direktory Dario Liguti tassyklady.

Garaşylyşy ýaly, maslahatyň barşynda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda täze maýa goýum taslamalary hödürleniler. Bu taslamalar «Galkynyş» ägirt uly gaz känini mundan beýläk hem özleşdirmekligi, TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny, känlerde nebitiň we gazyň çykarylyşyny döwrebaplaşdyrmagy, Hazaryň türkmen kenaryndaky känleri özleşdirmekligi, gaýtadan dikeldilýän energetikany öz içine alar.

Uglewodorodlary çykarmagyň ekologiýa jähtlerine we metan zyňyndylaryny azaltmaklyga aýratyn üns berler.

Şeýle hem maslahatyň çäklerinde halkara sergi geçiriler. Sergä gatnaşygyny 60-dan gowrak nebitgaz we hyzmat kompaniýalary tassyklady. Olaryň hatarynda: Dragon Oil, CNPC, Petronas, PEL, Honhua, Rosen Group, Sumitomo, Yug-Neftegaz, Tatneft, ENI, Rönesans, Schlumberger, Transneft, Интерпайп, КАМАЗ we beýlekiler.

Maslahat däp bolan görnüşde bolşy ýaly, onlaýn görnüşde hem geçiriler. 

Başga makalalar
165570a835f629.jpg
Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 16-njy noýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Amanowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň maýa goýum ministri Halid Al Falih bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Onda özara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.