Birža söwdalarynda daşary ýurtly we türkmen işewürleri nebitgaz toplumynyň önümlerini satyn aldylar

12:18 21.11.2023 2316

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9272/original-1655c57a0704b0.jpg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 81-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Singapuryň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni we uçar kerosinini satyn aldylar.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň, BAE-niň, Owganystanyň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine ýorgan-düşek toplumlary, nah mata we ýüplük, portlandsement ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 799 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 89 million 798 müň manatdan gowrak bolan polipropileni, yşyklandyryş kerosinini, nebit ýol bitumyny («Türkmennebit» döwlet konserni), el halylaryny, panbarhat we nah matalary, nah ýüplügi satyn aldylar.

Başga makalalar
160e7f3ae2cda9.jpeg
Italiýanyň işewürleri Türkmenistanyň senagat taslamalaryna maýa goýumlaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler

7-nji iýulda göni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly italýan kompaniýalary üçin «Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri» ýurt tanyşdyryş maslahaty geçirildi.


1629e20c04ff61.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: bäş aýyň jemi ýurdumyzyň depginli ösüşine aýdyň şaýatlyk edýär

Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli amal edilýär. Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi netijesinde jemi içerki önümiň ösüşi geçen bäş aýda 6,2 göterim möçberde boldy. Bu barada Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen şenbe güni geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde belledi.


1629e2117195b6.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji sapar Russiýa barar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu hepdede ilkinji gezek Russiýa resmi sapar bilen barar. Saparyň barşynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirer diýip, rus habarlar agentlikleri habar berýär.


160e6af2d68d2c.jpeg
Türkmenistanda Garabogazköl aýlagynyň üstünden köpri gurlar

Türkmenistanda Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köprini gurmak hem-de oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan ediler. Degişli tabşyrygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşlygynyň barşynda berdi.


160e7fa22a2c71.jpeg
Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler.