Türkmenistan içerki bazary nebit önümleri bilen doly üpjün edýär we olary daşary ýurtlara iberýär

18:12 22.11.2023 2155

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9296/original-1655dfdc2785f1.jpg

"Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna" laýyklykda, ýurduň içerki bazaryny nebit önümleri bilen üpjün etmek, şeýle hem olary daşary ýurtlara ugratmak üçin öndürilýän nebit we gazhimiýa önümleriniň mukdaryny artdyrmak hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň kesgitlän esasy wezipeleriniň biri bolup durýar.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň öňde goýan wezipelerini çözmek bilen, eýýäm häzir “Türkmennebit” döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda nebiti we gaz kondensatyny gaýtadan işlemegiň taslama kuwwaty Türkmenistanyň içerki bazaryny nebit önümleri bilen doly üpjün etmäge, şeýle hem olary daşary ýurtlara ugratmaga mümkinçilik berýär.

Zawodlary döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen uly möçberdäki maýagoýumlary täze öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga, çykarylýan önümiň hilini ýokarlandyrmaga hem-de nebiti gaýtadan işlemegiň çuňlugyny iň gowy dünýä ölçeglerine ýetirmäge mümkinçilik döretdi. Şol taslamalaryň amala aşyrylmagy söwda-ykdysady gatnaşyklara täze itergi berdi.

Häzir dünýä bazarynda etilleşdirilmedik awtobenzinler, awiasiýa we tehniki kerosin, reaktiw we dizel ýangyjy, mazut, çalgy ýaglary, polipropilen, peç ýangyjy, ýeňil gazoýl, nebit elektrodly koks, suwuklandyrylan gaz, gurluşyk we ýol bitumlary hem-de ýurdumyzyň bu iri nebiti gaýtadan işleýän zawodlarynda öndürilýän beýleki nebithimiýa önümleri uly islegden peýdalanýar.

Halkara hil ölçeglerine gabat gelýän ýokary hilli nebit we nebithimiýa önümleri Russiýa, Özbegistana, Hytaýa, Türkiýä, Eýrana, Pakistana, Owganystana, Ýewropa we beýleki döwletlere eksport edilýär. Bularyň hemmesi söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge hem-de haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmaga gös-göni ýardam edýär.

Umuman, nebitgaz pudagynda Merkezi we Günorta Aziýanyň, şeýle hem Ýewropanyň döwletleri bilen hyzmatdaşlyk edilmegi ýangyç-energetika toplumynyň we ýurdumyzyň tutuş ykdysadyýetiniň eksport kuwwatynyň berkemegine ýardam edýär.

Başga makalalar
164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ad17edd612f.jpg
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.


164abe48ce80f0.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gaz we dizel ýangyjy öň hatarda boldy

Suwuklandyrylan gaz (her tonnasy 353 dollar) we Л-0,5-62 kysymly dizel ýangyjy (her tonnasy 585 dollar) anna güni, 7-nji iýulda birža söwdalarynda uly islegden peýdalandy.