Uzynada käniniň täze guýularyndan gaz kondensatynyň senagat akymy alyndy

16:34 24.11.2023 2516

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9316/original-165606ee0dab9c.jpg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň zähmet toparlary ýurdumyzyň şanly wakalaryna — Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygyna we Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe zähmet ýeňişleri bilen barýarlar.

«Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Goturdepe we Ekerem buraw işleri müdirliginiň amala aşyran buraw işleriniň netijesinde Uzynada käniniň 78-nji we 82-nji guýularyndan degişlilikde 6655-6659 we 6654-6658 metr  çuňlukdan gaz kondensatynyň täze akymy alyndy.

Şeýle hem Körpeje buraw işleri müdirligi Uzynada käninde №74 guýuda buraw işlerini üstünlikli tamamladylar. Ol ýerde 6662-den 6668 metr aralykda gaz kondensatynyň akymy alyndy. Häzirki wagtda 76-njy we 83-nji guýulary işläp taýýarlamak boýunça işler ýerine ýetirilýär.

Uzynada käni Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň netijeli we üstünlikli işiniň aýdyň mysaly bolup durýar. Geljegi uly bu käni özleşdirmek boýunça ilkinji işler geçen asyryň 70-nji ýyllarynda başlandy. Emma, buraw işleri 4213 metrde tamamlandy, çünki uglewodorod plastlary ýüze çykarylmady.

Eýýäm, 2015-nji ýylda alym-nebitçileriň we geologlaryň ygtybarly hasaplamalaryna esaslanyp, taslama çuňlugy 7150 metr bolan 7-nji synag guýusyny burawlamak kararyna gelindi. Iki ýyllap yzygiderli işiň netijesinde 6689-6695 metrden uglewodorodlaryň kuwwatly akymy alyndy. Soňra ýene-de iki sany burawlandy, olar hem oňyn netije berdiler.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň geçen ýylda Uzynada känine baryp görmegi «gara altyny» çykaryjylary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Marynebitgazgözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri Uzynada meýdançasynda №11 gözleg guýusyny burawladylar. Geçirilen tejribe işleriniň netijesinde aşaky plastlardan uglewodorodlaryň kuwwatly akymy alyndy.

Başga makalalar
160e7f3ae2cda9.jpeg
Italiýanyň işewürleri Türkmenistanyň senagat taslamalaryna maýa goýumlaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler

7-nji iýulda göni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly italýan kompaniýalary üçin «Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri» ýurt tanyşdyryş maslahaty geçirildi.


1629e20c04ff61.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: bäş aýyň jemi ýurdumyzyň depginli ösüşine aýdyň şaýatlyk edýär

Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli amal edilýär. Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi netijesinde jemi içerki önümiň ösüşi geçen bäş aýda 6,2 göterim möçberde boldy. Bu barada Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen şenbe güni geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde belledi.


1629e2117195b6.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji sapar Russiýa barar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu hepdede ilkinji gezek Russiýa resmi sapar bilen barar. Saparyň barşynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirer diýip, rus habarlar agentlikleri habar berýär.


160e6af2d68d2c.jpeg
Türkmenistanda Garabogazköl aýlagynyň üstünden köpri gurlar

Türkmenistanda Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köprini gurmak hem-de oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan ediler. Degişli tabşyrygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşlygynyň barşynda berdi.


160e7fa22a2c71.jpeg
Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler.