Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Prezidentiniň Ýörite wekili bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde ekologiýa meselesini maslahatlaşdy

14:04 28.11.2023 2180

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9336/original-165658539c354c.jpg

Prezident Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça Ýörite wekili Jon Kerri bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde Dubaýda geçiriljek howa meseleleri boýunça “COP-28” maslahatyna taýýarlyk görmek meselelerini maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.

Türkmenistanyň we ABŞ-nyň atmosfera goýberilýän metan zyňyndylaryny azaltmak babatda hyzmatdaşlygy hem-de bu ulgamdaky gatnaşyklary hukuk taýdan berkitmegiň mümkinçilikleri söhbetdeşligiň esasy meselesi boldy.

Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyz howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meselelere daşary syýasatyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde garaýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň dünýä döwletleriniň garaýyşlaryna, şol sanda ABŞ-nyň bu babatda halkara bileleşigiň tagallalaryny birleşdirmek boýunça geçirýän çärelerine hormat bilen garaýandygy, öňe sürýän başlangyçlaryna bolsa türkmen tarapynyň oňyn baha berýändigi nygtaldy.

ABŞ-nyň Prezidentiniň Ýörite wekili Prezident Serdar Berdimuhamedowa howanyň üýtgemegine garşy göreş ýaly häzirki döwrüň möhüm meselesini çözmek we atmosfera goýberilýän metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça uly ähmiýetli işleri geçirýändigi üçin hoşallyk bildirip, birnäçe anyk teklipleri öňe sürdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda ählumumy ekologik wehimleriň dünýä döwletleriniň öňünde täze wezipeleri, ozaly bilen, milli meýilnamalaryň hem-de strategiýalaryň döwrebaplaşdyrylmagy, olara parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça häzirki zaman usullarynyň girizilmegi bilen baglanyşykly wezipeleri goýýandygy bellenildi. Şunuň bilen birlikde, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine maýa goýumlary gönükdirmek, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak üçin tehnologiýalaryň işlenip taýýarlanylmagy öz çözgüdini talap edýär.

Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan bu ulgamda halkara başlangyçlaryň we ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar, şeýle hem degişli konwensiýalaryň we şertnamalaryň milli derejede ornaşdyrylmagy boýunça anyk çäreleri amala aşyrýar. Biziň ýurdumyzyň şu ýylyň 13-nji noýabrynda BMG-niň Daşky gurşaw maksatnamasy bilen hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekmegi Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalaryň sebit merkezini döretmek hakynda Türkmenistanyň başlangyjyny iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň ýolunda ilkinji ädim boldy.

Şeýle hem söhbetdeşligiň barşynda Glazgoda geçirilen “COP-26” maslahatynyň dowamynda biziň ýurdumyzyň Ählumumy metan borçnamasy boýunça başlangyjy goldaýandygyny we onuň düýpli öwrenilmegine gyzyklanma bildirýändigini mälim edendigi aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, bu mesele boýunça Türkmenistanyň ileri tutýan garaýyşlary beýan edildi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça Ýörite wekili Jon Kerri oňyn döwletara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam etdirmek baradaky pikiri tassykladylar. Telefon söhbetdeşligi amerikan tarapynyň başlangyjy boýunça geçirildi.

Başga makalalar
164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ad17edd612f.jpg
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.


164abe48ce80f0.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gaz we dizel ýangyjy öň hatarda boldy

Suwuklandyrylan gaz (her tonnasy 353 dollar) we Л-0,5-62 kysymly dizel ýangyjy (her tonnasy 585 dollar) anna güni, 7-nji iýulda birža söwdalarynda uly islegden peýdalandy.