Habarlar RSS
16050a4a668ef1.jpeg
Türkmenistan we Saud Arabystany energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär
17.03.21 - 14:22

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň «Somo Al Mamlakah» Saud kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Abdullah Al Şugairi bilen geçiren onlaýn-duşuşygynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň, şeýle-de energetika ulgamyndaky beýleki geljegi uly taslamalaryň oňyn amala aşyrylmagy boýunça bilelikdäki işleriň has hem işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygy nygtaldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1604eef0852cdd.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
16.03.21 - 16:23

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.


1604efc151923c.jpeg
Türkmenistanyň Mejlisi «Dostluk» ýatagy boýunça türkmen-azerbaýjan Ähtnamasyny tassyklady
16.03.21 - 16:24

Türkmenistanyň Mejlisi Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamany tassyklady. Degişli resminama Türkmenistanyň Mejlisiniň şenbe güni geçirilen maslahatynda kabul edildi.


1604f05121160f.png
Maý aýynda Aşgabatda OGT — 2021 maýa goýum halkara forumy geçiriler
17.03.21 - 02:28

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» (OGT 2021) – Halkara maýa goýum forumy 2021-nji ýylyň 12-13-nji maýynda Aşgabatda geçiriler. Bu barada çäräni guraýjylaryň web sahypasynda habar berilýär.


1604b6423ef3e5.jpeg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalary GDA-nyň wirtual sergisine gatnaşýar
13.03.21 - 00:33

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň öňdebaryjy pudaklarynyň kärhanalary «GDA—30 ýyl» ykdysady forumynyň çäklerinde 11-12-nji martda geçirilýän GDA-nyň EKSPO onlaýn-sergisine gatnaşýarlar. Bu forum gurama agza döwletleriň işewür wekillerini jemledi. Bu bolsa önümleri Arkalaşygyň çäklerinde öňe sürmäge we täze işewür gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam edýär.


1604b3ca6bdefd.jpeg
Hökümet mejlisinde taslamalary maliýeleşdirmek we kars serişdelerini gaýtaryp bermek meseleleri maslahatlaşyldy
13.03.21 - 00:31

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, şeýle hem käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda iri taslamalary karzlaşdyryp maliýeleşdirmek, ýurdumyzyň kärhanalarynyň işiniň netijeliligini ýokalrandyrmak bilen bagly meseleler maslahatyň esasy mowzugy boldy.


16049c4c100ac9.jpeg
2021-nji ýylda nebite bolan isleg 5,5 mln b/g çenli dikelip, ätiýaçyklar aşaklap biler
12.03.21 - 15:43

Nebite bolan isleg 2021-nji ýylda 5,5 mln b/g dikelip biler, diýip RF-iň wise-premýeri Aleksandr Nowak belledi. Bu barada Interfaks habar berýär.


16049c4567c0b5.jpeg
«Günorta gaz geçelgesini» Merkezi Ýewropa çenli uzaltmak gerek — Wengriýanyň DIM-niň ýolbaşçysy
13.03.21 - 19:59

«Günorta gaz geçelgesiniň» (GGG) ähmiýeti barada Wengriýanyň Daşary işler we söwda ministri Peter Siýarto Azerbaýjanyň Energetika ministri Parwiz Şahbazow bilen söhbetdeşlikde aýtdy, diýip Interfaks-Azerbaýjan habar berýär.


1604872d1ecdb7.jpeg
Mary welaýatynyň daýhanlary tebigy gaz bilen üpjün edilýär
11.03.21 - 17:21

Türkmenistanyň Mary welaýatynda oba ýerleriň ilatly nokatlaryny gaz bilen üpjün etmek boýunça işler ýokary depginde alnyp barylýar. 2021-nji ýylyň başyndan bäri «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Mary welaýatynyň ilatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça gurluşyk-gurnama müdirliginiň gazçylarynyň tagallalary bilen uzynlygy 4074 metr bolan ýokary we orta basyşly gaz geçirijisi guruldy.


16048725320775.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: ösüşiň gazanylan depginlerini saklap galmak wajypdyr
11.03.21 - 17:22

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň işiniň 2021-nji ýylyň iki aýynyň jemleri boýunça netijeleri ýurdumyzyň ýokary depginlerde ösmegini dowam edýändigine şaýatlyk edýär. Gazanan ösüş depginimizi peseltmän saklap galmak biziň üçin has hem möhümdir. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni geçiren Hökümet mejlisinde oňa gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi.


1604703e681e85.jpeg
Belent sepgitleri nazarlaýan gazçylar
09.03.21 - 15:13

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary hem «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýyly belent sepgitlere besleýärler. Il-günümiziň mukaddes öý-ojaklarynyň odunyň baky alawlamagy ýaly belent maksatlary ýaran edinen müdirligiň işçi-hünärmenleri şu günler welaýatyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün edilmegi bilen bir hatarda, türkmen gazynyň halkara hil derejesinde dünýä bazarynda öz mynasyp ornuny eýelemegi ugrunda hem öwgä mynasyp işleri alyp barýarlar.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa
09.03.21 - 15:15

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16047741563e59.jpeg
Ýylyň iki aýynyň jemlerine garaldy
09.03.21 - 23:12

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda wideomaslahat görnüşinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 5-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


160471c7ad045f.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
09.03.21 - 23:14

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy.


160471d7153737.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ýanwar-fewral aýlarynda işiniň netijeleri maslahatlaşyldy
09.03.21 - 23:17

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdäniň anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň geçen iki aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda, şol sanda nebitgaz toplumynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, içeri we daşary syýasatyň möhüm meselelerine garaldy.