Habarlar RSS
160e7fa22a2c71.jpeg
Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär
09.07.21 - 23:05

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler.


160e6af6da0b24.jpeg
Gazlift usulynyň hasabyna «gara altynyň» çykarylyşy artýar
09.07.21 - 20:24

«Hazar» gazkompressor desgasynyň hünärmenleri gazlift usuly bilen hereket edýän nebit guýularyna gazy taýýarlamak we ibermek boýunça netijeli işleri alyp barýarlar.


160e6af2d68d2c.jpeg
Türkmenistanda Garabogazköl aýlagynyň üstünden köpri gurlar
09.07.21 - 20:27

Türkmenistanda Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köprini gurmak hem-de oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan ediler. Degişli tabşyrygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşlygynyň barşynda berdi.


160e52b955a727.jpeg
«Nebitgazçykaryş» nebit guýularyndan nebit çykarmaklygy dikeltmek boýunça işleri işjeňleşdirýär
07.07.21 - 20:25

Balkan welaýatynyň çäginde öndürijilini peselden nebit guýularynda nebit çykarmaklygy gaýtadan dikeltmek boýunça iri möçberli önümçilik işleri alnyp barylýar.


160e52b22dfef8.jpeg
TNGIZT-de suwuklandyrylan gazyň önümçiligi artýar
07.07.21 - 20:28

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda suwuklandyrylan gazyň önümçiligi düýpli artdyrylýar.


160e4147d16d51.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
07.07.21 - 20:25

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy.


160e414062c41b.jpeg
Hazaryň azerbaýjan böleginde läbik wulkanyň partlamasy bolup geçdi
07.07.21 - 20:27

Hazar deňziniň azerbaýjan böleginde Alýat şhärçesiniň golaýynda partlama bolup geçdi. Bu barada Interfaks ýerli seýsmiki merkeze salgylanyp habar berdi. Ýekşenbe güni agşam bolup geçen partlamanyň sebäbi hökmünde seýsmiki merkeziň dikretory Gurban Ýetirmişli läbik wulkanynyň partlamasy diýip belledi.


160e4151f19792.jpeg
TOPH we beýleki infrastruktura taslamalary — Türkmenistanyň Owganystanyň parahatçylykly ösüşine goşandy
09.07.21 - 23:07

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini (TOPH), Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak boýunça geçirilýän işler Türkmenistanyň Owganystany parahatçylykly ösdürmäge, onuň durmuş-ykdysady düzümini dikeltmäge, goňşy döwletiň sebitiň we dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyna goşýan goşandynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.


160e2952cb8529.jpeg
Türkmenistan ýangyç-energetika ulgamynda daşary ýurt maýadarlary bilen gepleşikleri geçirýär
06.07.21 - 15:09

Türkmenistan daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna gazhimiýa taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça iri daşaryýurt kompaniýalary bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada geçen anna güni Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow habar berdi.


160e294839e4ff.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçylary üç ýurtduň Prezidentleriniň duşuşygyny maslahatlaşdylar
06.07.21 - 15:10

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Jeýhun Baýramow bilen şenbe güni geçiren telefon arkaly gepleşiginde ýokary syýasy derejede gazanylan bilelikdäki ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň depginini ara alyp maslahatlaşdy.


160ded48535b88.jpeg
Daşoguz welaýatynda ýerasty suwlary gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär
04.07.21 - 17:05

2021-nji ýylyň bäş aýynyň dowamynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň hünärmenleri ilatly nokatlary ýeterlik suw bilen üpjün etmek maksady bilen ýerasty suwlary gözlemek, olaryň ätiýaçlyklaryny anyklamak, şeýle hem guýulary ulanmak boýunça iri möçberli işleri geçirdiler.


160ded4fb4efdb.jpeg
Gubadag — Daşoguz ýolunyň ugrunda durky abatlanan AÝGB ulyşa girizildi
04.07.21 - 17:07

Gubadag-Daşoguz awtommobil ýolunyň gündogar böleginde düýpli abatlaýyş işleri geçirilen №170 awtoulaglara ýangyç guýujy bekedi ulanyşa girizildi. Düýpli abatlaýyş işlerini TNGIZT-niň «Türkmennebitönümleri» müdirliginiň Daşoguz welaýatynyň gurluşyk-gurnama hojalyk müdirliginiň hünärmenleri ýerine ýetirdiler.


160dd599935746.jpeg
Ýanwarda ÝB ýurtlary Türkmenistandan 41,4 mln ýewrolyk nebit önümlerini import etdiler
01.07.21 - 22:59

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşiginiň 27 sany döwleti Türkmenistandan 41,1 mln ýewrolyk nebit we nebit ýaglaryny satyn aldylar. Bu barada Trend agentligi Ýewropa statistiki agentligine salgylanyp habar berýär.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi
01.07.21 - 22:56

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi
01.07.21 - 22:59

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.