Habarlar RSS
160ed1f4dbd4cb.jpeg
Daşoguz welaýatynda gaz torlaryny gyş möwsümine taýýarlamak işleri başlandy
14.07.21 - 20:48

S.Türkmenbaşy etrabynda ýerleşen «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gaz hojalyk kärhanasynyň gazçylary welaýatyň ilatly nokatlaryny gaz bilen üpjün etmek hem-de gaz torlaryna ideg etmek bilen bir hatarda, gyş möwsümine taýýarlyk işlerine hem başladylar.


160ed53862e0d4.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
14.07.21 - 20:49

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.


160ec26656ba29.gif
ÝARYM ÝYLYŇ JEMLERINE GARALDY
12.07.21 - 21:24

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


160ebcd6faafa6.png
«Türkmenhimiýa» DK-nyň garamagyna iki sany gazhimiýa zawody geçirildi
14.07.21 - 20:47

Gyýanlydaky polimer zawody we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna berilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.


160ebcce9436d0.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň alty aý boýunça işiniň netijeleri jemlenildi
14.07.21 - 20:50

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny ösdürmek boýunça şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi.


160e7f3ae2cda9.jpeg
Italiýanyň işewürleri Türkmenistanyň senagat taslamalaryna maýa goýumlaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler
09.07.21 - 23:04

7-nji iýulda göni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly italýan kompaniýalary üçin «Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri» ýurt tanyşdyryş maslahaty geçirildi.


160e7fa22a2c71.jpeg
Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär
09.07.21 - 23:05

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler.


160e6af6da0b24.jpeg
Gazlift usulynyň hasabyna «gara altynyň» çykarylyşy artýar
09.07.21 - 20:24

«Hazar» gazkompressor desgasynyň hünärmenleri gazlift usuly bilen hereket edýän nebit guýularyna gazy taýýarlamak we ibermek boýunça netijeli işleri alyp barýarlar.


160e6af2d68d2c.jpeg
Türkmenistanda Garabogazköl aýlagynyň üstünden köpri gurlar
09.07.21 - 20:27

Türkmenistanda Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köprini gurmak hem-de oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan ediler. Degişli tabşyrygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşlygynyň barşynda berdi.


160e52b955a727.jpeg
«Nebitgazçykaryş» nebit guýularyndan nebit çykarmaklygy dikeltmek boýunça işleri işjeňleşdirýär
07.07.21 - 20:25

Balkan welaýatynyň çäginde öndürijilini peselden nebit guýularynda nebit çykarmaklygy gaýtadan dikeltmek boýunça iri möçberli önümçilik işleri alnyp barylýar.


160e52b22dfef8.jpeg
TNGIZT-de suwuklandyrylan gazyň önümçiligi artýar
07.07.21 - 20:28

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda suwuklandyrylan gazyň önümçiligi düýpli artdyrylýar.


160e4147d16d51.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
07.07.21 - 20:25

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy.


160e414062c41b.jpeg
Hazaryň azerbaýjan böleginde läbik wulkanyň partlamasy bolup geçdi
07.07.21 - 20:27

Hazar deňziniň azerbaýjan böleginde Alýat şhärçesiniň golaýynda partlama bolup geçdi. Bu barada Interfaks ýerli seýsmiki merkeze salgylanyp habar berdi. Ýekşenbe güni agşam bolup geçen partlamanyň sebäbi hökmünde seýsmiki merkeziň dikretory Gurban Ýetirmişli läbik wulkanynyň partlamasy diýip belledi.


160e4151f19792.jpeg
TOPH we beýleki infrastruktura taslamalary — Türkmenistanyň Owganystanyň parahatçylykly ösüşine goşandy
09.07.21 - 23:07

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini (TOPH), Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak boýunça geçirilýän işler Türkmenistanyň Owganystany parahatçylykly ösdürmäge, onuň durmuş-ykdysady düzümini dikeltmäge, goňşy döwletiň sebitiň we dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyna goşýan goşandynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.


160e2952cb8529.jpeg
Türkmenistan ýangyç-energetika ulgamynda daşary ýurt maýadarlary bilen gepleşikleri geçirýär
06.07.21 - 15:09

Türkmenistan daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna gazhimiýa taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça iri daşaryýurt kompaniýalary bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada geçen anna güni Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow habar berdi.