Habarlar RSS
160daf4f1072ed.jpeg
Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapar bilen gelmegine garaşylýar
30.06.21 - 14:23

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly shbetdeşliginde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy diýip, Interfaks-Gazagystan gazak Lideriniň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.


160daf4b36af31.jpeg
Si Szinpin Gurbanguly Berdimuhamedow bilen türkmen-hytaý gatnaşyklaryny has ýokary derejelere çykarmaga taýýar
30.06.21 - 14:25

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlap iberen hatynda türkmen-hytaý gatnaşyklaryny has ýokary derejä çykarmaga taýýarlygyny mälim etdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


160daf45839950.jpeg
Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady
30.06.21 - 15:31

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin telefon arkaly söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady diýip, Interfaks RF-niň Prezidentiniň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.


160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr
01.07.21 - 22:57

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


160d99997a3d01.jpeg
Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisine baryp gördi
30.06.21 - 14:16

Geçen ýekşenbe güni ýudumyzyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi hem-de türkmen-gyrgyz ykdysady forumy geçirildi. Bu çärelere 27-nji iýunda resmi sapar bilen Aşgabada gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow gatnaşdy.


160d9704672a3a.jpeg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK ýurt boýunça geologiýa-gözleg işlerini işjeňleşdirmegi tabşyrdy
30.06.21 - 14:18

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly ulgam arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan nebitiň gözlegine gönükdirilen işleri geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.


160d5806a765c2.jpeg
Geologlaryň ygtyýaryna ýöriteleşdirilen tehnikalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy
29.06.21 - 15:23

«Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky geofizika barlaglarynyň önümçilik-tehnologiki gullugy ösen infrastruktura eýe bolan önümçilik binýadyna eýedir. Ýakynda müdirlige «KAMAZ» ýöriteleşdirilen tehnikalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy.


160d57a1d9cfbc.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we SOCAR-yň ýolbaşçysy Hazarda hyzmatdaşlyk etmegiň geljegini maslahatlaşdylar
29.06.21 - 15:25

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOCAR) ýolbaşçysy Rownag Abdullaýew bilen geçiren duşuşygynda nebitgaz senagatynda hyzmatdaşlyk we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


160d4309ace27f.jpeg
Türkmenistanyň we ABŞ-nyň wekilleri söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdylar
25.06.21 - 15:21

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew bilen ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň Merkezi Aziýa, jemgyýetçilik diplomatiýasy we metbugat işleri boýunça kömekçisi Jonatan Hennigiň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleriniň ýarymýyllyk syn beriji duşuşygynda söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


160d430359df3d.jpeg
«Türkmengündogarnebitgurluşygyň» hünärmenleri Merkezi Garagum – Zäkli – Derweze käninde kebşirleme işlerini alyp barýar
25.06.21 - 15:49

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň hünärmenleri gaz geçirijilere tehniki ideg etmek, olary geçirmek we abatlamak boýunça işleri üstünlikli amala aşyrýarlar. Häzirki wagtda trestiň hünärmenleriniň esasy tagallalary Merkezi Garagum – Zäkli – Derweze gazkondensatly kände jemlenýär.


160d2da437b328.jpeg
Žurnalyň täze sany çap edildi
23.06.21 - 16:52

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik, ylmy-publisistik žurnalynyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyndaky nobatdaky sany çap edildi.


160d2cedba412e.jpeg
«Nebitgazçykaryş»: bäş aýda 209 nebit guýusy ulanyşa berildi
25.06.21 - 15:06

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat şäherindäki «Nebitgazçykaryş» kärhanasynyň nebitgaz guýularynyň abatlaýjylary «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda ýokary zähmet üstünliklerini gazanýarlar.


160d2cf27b07b2.jpeg
TNGIZT-de ýanwar-maý aýlarynda kerosiniň önümçiligi 6 müň tonna artdy
25.06.21 - 15:10

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy daşarky bazarlarda hem-de içerki bazarlarda uly islegden peýdalanýan kerosiniň önümçiligini artdyrýar. Şu ýylyň bäş aýynda ýangyjyň bu görnüşiniň önümçiliginiň ösüş depgini 105%-e deň boldy.


160d1977a845d8.jpeg
Özbegistan satyjydan «Gazpromdan» türkmen gazyny satyn alyja öwrüldi
25.06.21 - 15:07

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna gaz satyjydan alyja öwrüldi. Bu barada “Gazprom” kompaniýasynyň ýewro obligasiýalary boýunça resminamalaryna salgylanyp, “Interfaks” habar gullugy duşenbe güni habar berdi.


160d1972c97d37.jpeg
Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gazyny ibermekde liderligi saklaýar
25.06.21 - 15:20

Hytaý 2021-nji ýylyň aprelinde 4 milliard 227 million kub metr tebigy gazyny import etdi. Bu 2020-nji ýylyň aprel aýy bilen deňeşdirilende 800 mln kub metr köpdür.