Habarlar
15ff7e80a4c3f6.png
Türkmenistan Gruziýa awiakerosin ibermekde öňdebaryjy bolmagynda galýar
08.01.21 - 10:14

Türkmenistan 2020-nji ýylyň 11 aýynda Gruziýa Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän reaktiw ýangyjyň 40 müň tonnadan gowragyny eksport etdi. Munuň özi Gruziýanyň awiakerosin importynyň umumy möçberiniň 80%-ne deň boldy, diýlip Gruziýanyň Nebit önümlerini import edijiler birleşiginiň saýtynda habar berilýär.


15ff584a2514a6.jpeg
Mary welaýatynyň ilatynyň gaz bilen üpjünçiligi
07.01.21 - 14:45

Täze, 2021-nji ýylyň öňüsyrasynda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Mary welaýatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça gurluşyk-gurnama müdirliginiň işgärleri «Watan» daýhan birleşiginiň ilatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça işleri tamamladylar.


15ff557b5ce42f.jpeg
SOCAR Trading Petronas kompaniýasynyň Türkmenistandan çykarjak nebitini satyn alar
07.01.21 - 14:46

Ýakyn iki ýylyň dowamynda SOCAR Trading (Azerbaýjan) kompaniýasy Türkmenistanda Önümi paýlaşmak hakynda Şertnamanyň şertlerinde iş alyp barýan Petronas kompaniýasyndan iki million tonna nebit satyn alar.


15ff42e4b1ec86.png
Kalby joşgunly sürüji
05.01.21 - 14:15

— Asuda asmanyň astynda parahat ýaşamak, zähmet çekmek, onuň rehnedini görmek aňrybaş bagtyýarlykdyr. Bize şeýle synmaz bagty Gahryman Arkadagymyz berdi. Ömrümiň şeýle ajaýyp döwre gabat gelendigine guwanmak guwanýaryn, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna zähmet çekip armaýaryn — diýip, Kurbandurdy Mämiýew gürrüň berýär.


15ff42dbb6ae21.png
Guýulary abatlamagyň kämilleşdirilen tilsimaty
05.01.21 - 14:13

Guýular uzak wagtlap ulanyşda bolanlarynda dürli sebäplere görä, olaryň iş sütünlerinde şikes (defekt) emele gelýär. Şeýle şikesleri bejermek üçin guýularda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmekligiň zerurlygy ýüze çykýar.


15ff42d31d9d70.png
Tebigy gaz eşret berýär
05.01.21 - 14:11

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň beýleki önümçilik düzümleriniň gazçylary bilen birlikde «Baýramalyşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň işgärleri hem täze, 2021-nji «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna ýokary ruhubelentlik bilen gadam goýdular. Edaranyň hyzmat ediş gulluklarynyň işgärleri täze ýylyň ilkinji günlerinden öz işlerini gije-gündizleýin takyk ýola goýup, şäheriň ilatynyň jaýlaryny, şäherdäki edara-kärhanalary tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün edýärler.


15ff42c4a9b93e.png
«Galkynyş» gaz käni tapgyrlaýyn özleşdirilýär
05.01.21 - 14:07

Ýurdumyzyň Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän iri nebitgaz ýatagy bolan «Galkynyş» dünýäde ululygy boýunça ikinji orny eýeleýär. Hormatly Prezidentimiz pudaga daşary ýurt maýadarlaryny çekmek hem-de nebitgaz ulgamynda öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan kompaniýalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça işleri işjeňleşdirmek barada anyk görkezmeleri berdi. «Galkynyş» gaz käni ilkinji tapgyrda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisini tebigy gaz bilen üpjün eder.


15ff42b793e946.png
Hil we howpsuzlyk möhüm wezipedir
05.01.21 - 14:03

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň işleriniň halkara ölçeglerine laýyklykda ýylsaýyn ilerlemeginde onuň ýerlerdäki düzüm birlikleriniň işgärleriniň hem mynasyp paýy bar. Bu ugurda Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň nebit we nebit önümleriniň hil gözegçiligini hem-de gaz ölçeýji enjamlaryň tehniki taýdan guratlygyny barlaýan bölümlerinde döwrebap işler alnyp barylýar.


15ff42954726dc.jpeg
«Malaý» känindäki gazkompressor bekedi ulanyşa girizmäge taýýar edilýär
06.01.21 - 11:26

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, şeýle hem paýtagtymyzyň we welaýat häkimleriniň gatnaşmagynda 4-nji ýanwarda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamynda halkara ähmiýetli birnäçe infrastruktura desgalaryny ulanyşa girizmäge taýýarlamak meseleleri maslahatlaşyldy.


15ff29c8f94b0b.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
05.01.21 - 10:44

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy.


15ff29ba5acc4c.jpeg
2021-nji ýylyň şygary: «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
06.01.21 - 11:49

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen 2021-nji ýyl «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edildi.


15ff29b608e5cf.jpeg
Prezident: 2020-nji ýylyň jemleri boýunça JIÖ-niň 5,9% artmagyna garaşylýar
06.01.21 - 11:52

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen çarşenbe güni Täze ýylyň öňüsyrasynda Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda 2020-nji ýylyň gysgaça jemleri jemlenildi.


15fed6a2152a2b.jpeg
2-nji ýanwar Türkmenistanda iş güni däl diýlip yglan edildi
04.01.21 - 09:44

Türkmenistanda 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwary iş güni däl diýlip yglan edildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Permana 30-njy dekabrda gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama «ýurdumyzyň ilatynyň Täze ýyl baýramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen» kabul edildi.


15fec52a38fb88.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan 2021-nji ýylda goňşy döwletler bilen gatnaşyklaryny berkitmegi meýilleşdirýär
04.01.21 - 09:46

Türkmenistan 2021-nji ýylda ýokary ynam derejesinde bolan goňşy döwletleri bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyny berkider. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistandaky diplomatik düzümiň duaýýeni, Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin bilen geçiren duşuşygynda belledi.


15ffd732d949b3.png
Buýan — ýiti ýokanç kesellerden goranmakda netijeli serişde
12.01.21 - 15:00

Ýakynda Germaniýanyň Essen uniwersitet hassahanasynyň alymlary koronawirusy ýok edýän derman serişdesini taýýarladylar. Onuň düzüminde buýan köküniň ekstraktynyň bardygy bellenildi. Buýan ynsan saglygy üçin taýsyz melhem. Ylmy çeşmeleriň habar bermegine görä, buýan kökünde glisirin, flawonoidler, steroidler, efir ýagy, C witamini, şeýle hem krahmal saklanýar. Glisiriniň mukdary 6%-e golaýlaýar. Onuň süýjüligi şekeriňkiden 40 esse ýokarydyr.