Habarlar RSS
15f61dedee9346.jpeg
PETRONAS kompaniýasy «Türkmengaz» DK-nyň ýardam bermeginde Malaýziýadan Türkmenistana çarter uçuşyny gurady
18.09.20 - 22:26

Türkmenabadyň Halkara howa menziline «Malaýziýa howa ýollarynyň» uçary gondy. Ol Malaýziýanyň raýatlary bolan Petronas kompaniýasynyň hünärmenlerini, şeýle hem koronawirus pandemiýasy zerarly gatnawlaryň ýatyrylmagy netijesinde bu ýurtda galan türkmen raýatlaryny getirdi.


15f6048775fe82.png
Gaz geçirijiniň durky täzelenýär
15.09.20 - 09:52

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň gurluşykçylary ýene-de bir möhüm buýurmany — Döwletabat — Derýalyk ýokary basyşly gaz geçirijisiniň bir şahasynyň 60 kilometre barabar böleginiň durkuny täzelemek işlerini ýerine ýetirýärler. Şu döwre çenli turbalary kebşirlemek bilen baglanyşykly işleriň 60 göterimden gowragy berjaý edildi. Gurluşykçylar bu işler bilen birlikde turbalaryň daşyny arassalamak we ýörite örtük bilen örtmek işlerini hem ýerine ýetirýärler.


15f60b0ae9db85.jpeg
Demirgazyk Goturdepe käninde 317-nji guýuda nebitiň senagat akymy alyndy
18.09.20 - 08:29

Demirgazyk Goturdepe we onuň töweregindäki çäkleri senagat taýdan özleşdirmek işleri ýokary depginde alnyp barylýar. «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» Buraw işleri müdirliginiň zähmet toparlary taslama çuňlugy 5000 metr bolan täze №317 guýuda işleri üstünlik alyp barýarlar.


15f6047f48d06c.png
Nebitgaz toplumynyň durnukly işi üpjün edildi
15.09.20 - 09:49

«Türkmennebit» döwlet konserni uglewodorod çig malyny çykarmagyň depginini artdyrýar: şu ýylyň sekiz aýynda 2 million 600 müň tonnadan gowrak nebit çykarylyp, geçen ýylyň şol döwri bilen deňeşdireniňde 500 müň tonna golaý köp boldy. Daşary ýurt kompaniýalarynyň goşandyny nazara alanyňda, ýer astyndan 6 million 400 müň tonnadan gowrak nebit we gaz kondensaty çykaryldy.


15f60a0e29929e.jpeg
HNGU-da sanly bilimi ornaşdyrmagyň meseleleri maslahatlaşyldy
18.09.20 - 08:32

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ýurdumyzyň geljekki ösüşlerinden ugur alyp, ýokary hünär taýýarlykly inžiner hem-de tehniki hünärmenleri taýýarlamak mowzugyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Alty sany mowzuklaýyn bölümçelerde ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlar hem-de talyplar düzüminden 170 golaý çykyş diňlenildi.


15f6047648e8e6.png
Türkmen nebitçileriniň ynamly gadamlary
15.09.20 - 09:47

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynyň zähmet toparlary şu günler has-da gaýratly zähmet çekip, mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk, hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly baýramçylyklaryny täze üstünliklere beslemegi başarýarlar.


15f60a03a2881a.jpeg
Ikinji Hazar Ykdysady forumy 2021-nji ýylda Moskwada geçiriler
18.09.20 - 08:33

Ikinji Hazar ykdysady forumy 2021-nji ýylda Moskwada geçiriler. Bu barada Gazagystanyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen geçirilen gepleşiklerden soň, Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow mälim etdi.


15f5f07d0e6ee7.jpeg
TNGIZT Hytaýdan sorujy enjamlary satyn alar
15.09.20 - 09:39

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna önümçilikde zerur bolan sorujy enjamy we dürli görnüşli sorujy enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak barada Hytaý Halk Respublikasynyň “Helensville Group Limited” kompaniýasy bilen şertnamany öz serişdeleriniň hasabyna baglaşmaga ygtyýar berýän Karara gol çekdi.


15f5f074e70c18.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
14.09.20 - 11:05

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy.


15f5b43752c24e.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny berkitmekde Sindzo Abeniň tagallalaryny belledi
13.09.20 - 22:51

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


15f5b0786c1634.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň ilçisi bilen TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
13.09.20 - 22:52

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nairi bilen penşenbe güni geçiren duşuşygynda türkmen-hindi döwletara gatanşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy.


15f59c3111ee91.jpeg
«Lukoýl» ýangyç-energetika toplumynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýär — Alekperow
11.09.20 - 10:15

«Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gazyp alýan hem-de gaýtadan işleýän ulgamyň, dünýä bazarynda uly islegden peýdalanýan gaz we nebithimiýa senagatynyň ösdürilmeginde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär. Bu barada “Lukoýl” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Wagit Alekperow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygynda aýtdy.


15f59c23bc10ec.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we «Çalik Holding-iň» ýolbaşçysy iri taslamalaryň durmuşa geçirilişini maslahatlaşdy
11.09.20 - 10:19

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdirliginiň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.


15f59bf809c165.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow TNGIZT-de täze desgalaryň gurluşygyna badalga berdi
11.09.20 - 10:17

Çarşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) täze energiýa desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.


15f58b8d9c178f.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
10.09.20 - 15:19

2020-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Türkmenistanyň DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.