Habarlar RSS
160be17ef19654.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy
07.06.21 - 22:58

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


160bdc67c65a33.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň işiniň 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynyň işiniň netijeleri jemlenildi
09.06.21 - 00:25

Geçen anna güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlendi.


160bdc5efbcb59.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Peterburg halkara ykdysady 2021-e gatnaşdy
09.06.21 - 00:27

Türkmen tarapy gyzyklanma bildirýän taraplar bilen uzakmöhletleýin köpmeýilli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga taýýar diýip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.G.Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde 24-nji Peterburg Halkara ykdysady forumynynyň çäginde eden çykyşynda aýtdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160bdc57ab897a.jpeg
Türkmen-owgan geňeşmeleriniň barşynda iri energetika we ulag taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
09.06.21 - 14:29

2021-nji ýylyň 5-6-njy iýuny aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky ýokary derejeli türkmen wekiliýeti Owganystanda iş saparynda bolup, iri energetika we ulag taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça üstünlikli gepleşikleri geçirdiler. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýtyn habar berýär.


160b9f11399bf3.jpeg
«Lukoýl» türkmen-azerbaýjan «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär
05.06.21 - 03:41

Russiýanyň «Lukoýl» nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki türkmen-azerbaýjan “Dostluk” ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň prezidenti Wagit Alekperow Sankt-Peterburgda geçirilýän Halkara ykdysady forumynyň çäklerinde aýtdy diýip, Interfaks agentligi habar berdi.


160b872e0a63dc.jpeg
«Galkynyş» käninde guýulary berkitmek we sementlemek boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar
03.06.21 - 21:17

«Türkmengaz» döwlet konserniniň tamponaž müdirliginiň hünärmenleri guýulary berkitmek we sementlemek, olaryň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, duz-kislotaly işläp taýýarlamak işinde baý tejribe hem-de gymmatlyk başarnyklary edindiler. 2021-nji ýylyň dört aýynda müdirligiň burawçylary 9 mln 906 müň manatlyk sement işlerini ýerine ýetirdiler.


160b86efac99a7.jpeg
ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň täze başlygy bilen energohowpsuzlyk we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyklar maslahatlaşyldy
03.06.21 - 21:18

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen Başlygy, Ilçi Jon MakGregor bilen duşuşygyň barşynda häzirki bar bolan taslamalaryň durmuşa geçirilişi, şeýle hem hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160b726e6dc022.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 8,4 esse artdy
07.06.21 - 15:57

Garaşsyzlyk ýyllarynda jemi içerki önümiň möçberi 8,4 esse ýokarlanyp, ýurdumyzyň ykdysadyýetine esasy maýa goýumlarynyň jemi möçberi 209 milliard amerikan dollaryna golaý boldy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen söhbetdeşliginde belledi.


160b727d3025a2.jpeg
Türkmenistanyň Baştutany GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň geljegi barada aýtdy
07.06.21 - 16:01

Dünýädäki üýtgäp durýan ýagdaýlar GDA-dan öz wagtynda we deň derejede laýyk jogaby, özara hereketlere täze ugurlary girizmegi talap edýär diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen söhbetdeşliginde GDA-nyň çäklerinde Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň geljegi barada berlen sowala beren jogabynda aýtdy.


160b727863f38e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň altyn nyşany bilen sylaglanyldy
07.06.21 - 16:02

“Mir” döwletara teleradiokompaniýasy, ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işine berýän goldawy, köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlyk üçin Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň döşe dakylýan altyn nyşany bilen sylaglanyldy. Bu ýokary sylag meşhur teleradiokompaniýanyň žurnalisti bilen geçirilen duşuşygyň çäklerinde döwlet Baştutanymyza gowşuryldy.


160b674f817ada.jpeg
Gazlift enjamlary «gara altynyň» çykarylyşyny artdyrmaga ýardam edýär
02.06.21 - 04:01

«Türkmennebit» DK-nyň gazýygnaýjy müdirliginiň «Goturdepe», «Hazar» we «Barsagelmez» gazkompressor desgalarynda işler ýokary depginlerde alnyp barylýar.


160b6759fe3dab.jpeg
Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň başlyklarynyň duşuşygy geçirildi
02.06.21 - 04:05

Duşenbe güni Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň başlyklarynyň wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160b6755f54ccb.jpeg
Ýylyň başyndan bäri Goturdepe ýatagynda 85 sany guýy abatlanyldy
02.06.21 - 04:06

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» ýatagyndaky guýulary düýpli abatlamak boýunça kärhanasynda öndürijiligi peselen nebit guýularyny abatlamak we olary hereket edýän guýularyň hataryna goşmak boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar.


160b48764d4af8.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
02.06.21 - 04:04

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.


160b487b86cdc5.png
ABŞ Merkezi Aziýada 39 million dollarlyk býujetli täze energetika maksatnamasyny işe girizdi
07.06.21 - 15:38

Halkara ösüş boýunça ABŞ-nyň agentligi (USAID) Täjigistanyň energetika we suw serişdeleri ministrligi bilen bilelikde Täjigistanda «USAID – Merkezi Aziýanyň energetikasy» atly 39 million dollarlyk býujetli täze bäşýyllyk energetika sebit maksatnamasyny işe girizdi diýip, ABŞ-nyň Täjigistandaky ilçihanasy habar berýär.