Habarlar RSS
15f72cc9038321.png
Täze tehnikalar baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy
29.09.20 - 10:56

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öň ýanynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tamponaž müdirligine Gahryman Arkadagymyzyň Russiýa Federasiýasyndan satyn alyp beren «KAMAZ» kysymly döwrebap, ýokary öndürijilikli ýöriteleşdirilen sementleýji tehnikalaryň täze tapgyrynyň gelip gowuşmagy müdirligiň zähmet adamlarynyň toý şatlygyny goşalandyrdy. Bu täze tehnikalar kärhanada halkymyzyň döwletli ýörelgeleriniň, gadymy milli däpleriniň esasynda ak un sepilip, üzärlik tütedilip garşy alyndy.


15f72cbe8a49aa.png
Şanly toýa zähmet sowgady
29.09.20 - 10:53

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylanlaryň arasynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň işgärleri hem bar. Olar ýurdumyzda bu şanly senäniň öň ýanynda çuňluk burawlamak baradaky dokuz aýlyk meýilnamalaryny artygy bilen berjaý etdiler.


15f71a0bd699b1.jpeg
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi
29.09.20 - 10:57

27-nji sentýabrda Türkmenistanda ýurdumyzyň taryhynda şanly sene — Garaşsyzlyk güni giňden bellenilip geçildi.


15f6dd2980b6e8.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti energetika we ulag ulgamlarynyň möhüm ähmiýetini belledi
28.09.20 - 13:54

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Aşgabatda geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda milli energetika we ulag ulgamlarynyň ösüşine aýratyn ähmiýet berdi.


15f6dd2459cbd4.jpeg
Iki palataly Parlament — Türkmenistanyň Milli Geňeşi döredildi
28.09.20 - 13:52

Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Konstitusion Kanuna gol çekdi. Resminama ýurdumyzda iki palataly Parlamenti döretmekligi göz öňünde tutýar.


15f6da7093bddc.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň senagat ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi
28.09.20 - 13:45

Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk maslahatynyň mejlisinde belledi.


15f6da67e0731c.jpeg
Prezident: dünýädäki çökgünlige garamazdan, Türkmenistanyň ykdysadyýeti durnukly ösüşini saklap galdy
28.09.20 - 13:56

Dünýädäki çylşyrymly maliýe we ykdysady şertlere garamazdan, Türkmenistan ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini gazandy, ep-esli maliýe serişdelerini ätiýaçda saklamagy başardy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda belledi.


15f6da5d0ab801.jpeg
Türkmenistanda wideoaragatnaşyk görnüşinde Halk Maslahaty öz işine başlady
25.09.20 - 19:45

Aşgabatda ilkinji gezek wideoaragatnaşyk görnüşinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň — halk häkimiýetiniň iň ýokary wekilçilikli edarasynyň mejlisi öz işine başlady. Ol iki palataly parlamenti döretmek meselelerine seredip geçer.


15f6d797a9b517.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti dynç gününi geçirmek barada Permana gol çekdi
25.09.20 - 19:46

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe düşýän 27-nji oktýabrdaky dynç güni 28-nji oktýabrda geçirilýär. Degişli Permana Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.


15f6d792b916c3.jpeg
«Lebapgazçykaryş» gazyň çykarylyşyny artdyrýar
25.09.20 - 19:43

«Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň sekiz aýynda uly zähmet üstünliklerini gazandylar. Geçen döwürde tebigy gazyň çykarylyşy 5,7 mlrd kub metre deň boldy, şol bir wagtda meýilnama 5%-den artygy bilen ýerine ýetirildi.


15f6c53352ef03.jpeg
«Döwletabat — Derýalyk» gaz geçirijisiniň böleginiň düýpli abatlaýyş işleri ýerine ýetirilýär
24.09.20 - 14:52

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň hünärmenleri uzynlygy 60 km bolan Döwletabat – Derýalyk ýokary basyşly magistral gaz geçirijisiniň bölegini düýpli abatlamak we ulanyşa girizmek boýunça işlerini alyp barýarlar.


15f6b0f3f79176.jpeg
Türkmen nebitçileri 8 aýyň jemleri boýunça uglewodorodlaryň çykarylyşyny artmagyny üpjün etdiler
24.09.20 - 15:00

«Türkmengaz» döwlet konserni nebit känleriniň ulanylyşynyň öndürijiligini ýokarlandyrmak, geljegi uly täze känleri gözlemek we derňemek, olary özleşdirmek we çykarylýan çig malyň möçberlerini artdyrmak boýunça işleri alyp barýar.


15f6ae41bd94b6.jpeg
Iri infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi Owganystanyň dikeldilmeginiň esasy şerti — Gurbanguly Berdimuhamedow
24.09.20 - 14:58

Merkezi Aziýada parahatçylyk, howpsuzlyk we ösüş Owganystandaky ýagdaýlaryň düzgünleşdirilmegine gönüden-göni baglydyr, diýip Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisinde wideoýüzlenmesinde belledi.


15f6ae11df0375.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti dünýä ykdysadyýetini durnukly ösüş ýoluna çykarmak üçin şertleri döretmäge çagyrdy
25.09.20 - 20:04

2020-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Nýu-Ýorkda BMG-niň ştab-kwartirasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisi başlandy. Şonuň çäklerinde döwlet we hökümet baştutanlarynyň çykyşlary başlandy. Ilkinjileriň hatarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň wideoýüzlenmesi diňlenildi.


15f69e502efc8e.jpeg
Türkmenistanda gazy peýdalanmagyň kadalary döwrüň talaplaryna laýyk getirildi
23.09.20 - 10:48

Türkmenistanda «Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň Kadalaryny» hem-de «Türkmenistanda kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagynyň Kadalaryny» kämilleşdirmek, olary döwrüň talaplaryna kybap getirmek boýunça alnyp barylýan işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek üçin görülýän çäreler barada hasabatyň çäklerinde habar berdi.