Habarlar RSS
1619f200d75071.jpeg
Nebitgaz toplumynda işleriň netijelerine garaldy we onuň ykdysady ýagdaýy maslahatlaşyldy
25.11.21 - 23:21

24-nji noýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlarynyň, ugurdaş düzümleriň käbir ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika hem-de ykdysadyýet we maliýe toplumlaryna degişli meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi.


1619de18f5d8c1.jpeg
Gurluşyk işleri giň gerim alýar
25.11.21 - 15:20

Dürli kysymly tehnikalaryň sanynyň ýyl-ýyldan artýan şertlerinde olary ýangyçdyr çalgy ýaglary bilen bökdençsiz üpjün etmek möhüm meseleleriň birine öwrülýär. Ýurdumyzda bu meseläni üstünlikli çözmek maksady bilen köptaraply işler alnyp barylýar. Kabul edilen maksatnamalaryň çäklerinde ýerlerdäki nebit önümleri kärhanalarynyň durky täzelenilýär, şeýle-de täze ýangyç guýýan beketler gurulýar.


1619c8a1d38715.jpeg
Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý komitetiniň bäşinji mejlisi geçirildi
24.11.21 - 16:23

Duşenbe güni, 22-nji noýabrda Komitetiň türkmen böleginiň başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Komitetiň hytaý böleginiň başlygy, HKP-nyň MK-niň Syýasy býurosynyň Hemişelik toparynyň agzasy, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Wise-premýeri Han Çženiň ýolbaşçylygynda Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý komitetiniň bäşinji mejlisi geçirildi.


1619c955107b80.jpeg
Türkmenistan «ÝB-Merkezi Aziýa» formatynyň çäginde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça başlangyçlar bilen çykyş etdi
24.11.21 - 16:27

22-nji noýabrda Duşanbe şäherinde «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» formatynda Merkezi Aziýa hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdaky duşuşygy geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Mejlise Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy.


1619c77a0aebea.jpeg
TNGIZT-niň we «Türkmengazyň» önümleri — TDHÇMB-niň söwdalarynda öňdeligi eýeleýär
24.11.21 - 16:25

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


1619b35da3e94b.jpeg
Serdar Berdimuhamedow HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri bilen türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy
23.11.21 - 15:05

22-nji noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaýyň Komunistik partiýasynyň syýasy býurosynyň Hemişelik geňeşiniň agzasy, HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Han Çžen bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada Sinhua agentligi HHR-niň DIM-niň resmi wekili Çžao Liszýana salgylanyp habar berdi.


1619b6e3a39ca4.png
Türkmenistan Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşuldy
23.11.21 - 15:07

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Resminama duşenbe güni «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy
22.11.21 - 14:34

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.


161974c7cf3d06.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumynda çykyş etdi
22.11.21 - 14:24

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Seulda (Koreýa Respublikasy) garyşyk görnüşde geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar
22.11.21 - 14:25

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar
22.11.21 - 14:26

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


16195fc8fb16ac.jpeg
Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar
19.11.21 - 14:35

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.


16195fc26d4adb.jpeg
OPEC-iň täze Baş sekretary wezipesine Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisi saýlanyp biler
19.11.21 - 14:36

Dekabr aýynda OPEC-iň ministrleriniň duşuşygynda 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan OPEC-iň baş sekretary wezipesine bellemek üçin Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisiniň dalaşgärligi maslahatlaşylar diýip, Kuweýtiň nebit we ýokary bilim ministri Muhammed Abdel Latif al-Fares Abu-Dabidäki ADIPEC-2021 Halkara nebitgaz sergisiniň çäklerinde žurnalistlere habar berdi.


16195ef681102c.jpeg
Türkmenistanyň Baş konsuly Tatarystanda «Tatneftiň» desgalaryna baryp gördi
19.11.21 - 21:31

Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsuly Atadurdy Baýramow Tatarystan Respublikasynyň Almetýewsk şäherindäki «Tatneft» jemgyýetçilik paýdarlar jemgyýetiniň desgalaryna baryp gördi diýip, «Tatneftiň» saýty habar berýär.


16194aa93f28f7.jpeg
«Türkmengaz» DK Auguste International Fze kompaniýasyndan enjamlary satyn alar
18.11.21 - 16:05

«Türkmengaz» döwlet konserni «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz çykarýan beketlerindäki desgalary döwrebaplaşdyrmak üçin Auguste International Fze (BAE) kompaniýasyndan tehniki serişdeleri — enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar.