Habarlar RSS
15f5869228ec6b.jpeg
Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek boýunça gepleşikleriň ikinji tapgyry başlady
09.09.20 - 16:34

2020-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek boýunça toparyň halkara gepleşikleriniň ikinji tapgyry öz işine başlady. Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlis şu ýylyň 11-nji sentýabrynda anna güni tamamlanar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f57a1e8b0d00.jpeg
Şu ýylyň sekiz aýynyň jemine garaldy
09.09.20 - 08:26

2020-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda wideomaslahat görnüşinde geçirilen hasabat ýygnagynda toplumyň düzümine girýän konsernlerde, korporasiýada, birleşiklerde we müdirliklerde hem-de edara-kärhanalarda üstümizdäki «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ýanwar-awgust aýlarynda alnyp barlan işler seljerildi hem-de ýerine ýetirilen işlere baha berlip, öňde durýan maksatlara ýetmegiň ýollary kesgitlenildi.


15f57751147aa5.jpeg
Geologlar Lebap welaýatynyň ýerasty suwlarynyň ätiýaçlyklaryny artdyrýarlar
09.09.20 - 16:33

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri Lebap welaýatynyň ilatly nokatlaryny ýeterlik möçberde agyz suwy bilen üpjün etmek maksady bilen ýerasty suwlary gözlemek, olaryň ätiýaçlyklaryny kesgitlemek, şeýle hem guýulary ulanmak boýunça işleri alyp barýarlar.


15f5729a981c45.png
Gyşa taýýarlyk guramaçylykly dowam edýär
08.09.20 - 11:50

Şu günler ýurdumyzyň gaz hojalyk işgärleri üçin jogapkärli döwür bolan gyş möwsümine taýýarlyk işleri gyzgalaňly dowam edýär. Diýarymyzyň demirgazyk çäginde ýerleşýän Daşoguz welaýatynyň gazçylary hem howanyň sowuk günlerine ykjam taýýarlyk görýärler. Bu ugurda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň işgärleri tarapyndan durmuşa geçirilýän derwaýys işler gyş döwründe etrabyň ilatynyň we edara-kärhanalarynyň tebigy gaz bilen talabalaýyk üpjün bolmagyny şertlendirer.


15f5714c51d36c.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: importyň ornuny tutýan we eksport ugurly önümleri öndürmeklige goşmaça itergi bermeli
09.09.20 - 16:30

Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlara garamazdan, şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň üstünlikli ösmegini dowam edýändigini görkezýär diýip geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde belledi.


15f5728cd78463.png
«Üçajy» — bereket çeşmesi
08.09.20 - 11:46

Hormatly Prezidentimiziň tebigy baýlyklarymyzy dünýäniň halklarynyň bähbidine gönükdirmek baradaky ynsanperwer ýörelgesi esasynda bu gün ýurdumyzyň gaz känlerinden çykarylýan tebigy gaz daşary bazarlara-da eksport edilýär. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Üçajy» gaz käniniň hili dünýä ölçeglerine doly laýyk gelýän harytlyk «mawy ýangyjynyň» daşary bazara üznüksiz ugradylýandygy hem aýratyn bellärliklidir.


15f55de58e8588.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek boýunça işleri işjeňleşdirmegi tabşyrdy
09.09.20 - 16:31

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde şu ýylyň sekiz aýynda Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


15f5727f1de79c.png
«Gara altynyň» senagat ähmiýetli bol akymy alyndy
08.09.20 - 11:42

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 27-nji awgustynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» buraw işleri müdirligi tarapyndan gazuw işleri tamamlanan täze 317-nji guýudan çüwdürim esasynda bol nebit akymynyň alynmagy konserniň burawlaýjylarynyň nebitgazly ýataklarda dürli maksatly täze guýulary gazmakda, olary senagat taýdan işläp taýýarlamakda, uglewodorod çig mallarynyň çykarylýan möçberini artdyrmakda döwrebap işleri amala aşyrýandyklaryna güwä geçýär.


15f4e317356053.png
Gözel tebigatyň goragynda
01.09.20 - 16:33

Tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak we daşky gurşawy goramak jemgyýetiň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm şertidir. Türkmenistanda tebigatdan rejeli peýdalanmak we daşky gurşawy goramak ulgamynda «Tebigaty goramak hakynda» we «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda» Kanunlaryň kabul edilmegi daşky gurşawa ýetirilýän täsiriň aňry-çäk rugsat edilen şertleri, tebigaty goramak babatda düzgünleri has-da berkidýär.


15f51e45a49701.jpeg
Türkmenistanyň we Italiýanyň Prezidentleri hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda ýangyç-energetika toplumyny maslahatlaşdylar
06.09.20 - 10:29

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella penşenbe güni telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-italýan gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar.


15f4e30e3a7592.png
Süýji suwly guýularyň sany artýar
01.09.20 - 16:30

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary barha golaýlaşýan goşa şanly senä, ýagny ýurt Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk, hemişelik Bitaraplygymyzyň bolsa 25 ýyllyk şöhratly baýramçylyklaryna şu günlerden uludan taýýarlykly barýarlar.


15f50b581f4119.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy we Owganystanyň MB-niň başlygy iri taslamalary durmuşa geçirmegi işjeňleşdirmegi maslahatlaşdy
04.09.20 - 16:44

Çarşenbe güni, 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi Bankynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Ajmal Ahmadi bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f4e303a348d5.png
Çagalar — bagtly geljegimiz
01.09.20 - 16:27

Bilimler we talyp ýaşlar güni ýetip geldi. 1-nji sentýabrda kalplary joşgunly mekdep okuwçylary bilim ojaklaryna dolýar. Olaryň arasynda birinji synpa barýan çagalar hem bar. Biziň kärhanamyzyň işgärleriniň perzentleriniň hem 180-den gowragy ilkinji gezek orta mekdepleriň bosagasyndan ätleýär. Biz olar üçin özboluşly sowgat taýýarladyk, olara mekdep goşhaltalaryny hem-de okuw esbaplaryny gowşurdyk. Şeýle işiň indi bizde asylly däbe öwrülendigini aýratyn belläsim gelýär.


15f4f85094cf54.jpeg
TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy üstünlikli durmuşa geçirilmegini dowam edýär
03.09.20 - 10:38

2020-nji ýylyň 31-nji awgustynda Kabul şäherinde «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan» gaz geçirijisiniň taslamasynyň owgan böleginde «Ýer serişdelerini saýlap almak boýunça Özara düşünişmek barada Ähtnama» gol çekmek dabarasy geçirildi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f4e2fd2aa261.png
Belent sepgitlere ynamly gadamlar
01.09.20 - 16:26

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkan welaýatyndaky Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirliginiň hünärmenleri «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurt Garaşsyzlygymyzyň ýetip gelýän şanly 29 ýyllyk toýuny mynasyp zähmet sowgatly garşylamak üçin şu günler iş depginlerini barha ýokarlandyrýarlar.