Habarlar RSS
15f699480ce41d.jpeg
ECO-93 türkmen benzini Özbegistanda hem satylyp başlandy
23.09.20 - 10:46

Türkmenistanda öndürilýän ECO-93 benzini ilkinji gezek Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasynda satuwa çykaryldy. Bu barada Özbegistanyň haryt-çig mal biržasynyň resmi saýtynda habar berildi.


15f6842848ccc6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
28.09.20 - 13:41

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


15f6841ea6aafa.jpeg
Türkmenistanyň we Pakistanyň Prezidentleri TOPH gaz geçirijisiniň pakistan böleginiň gurluşygynyň başlanmagyny maslahatlaşdylar
22.09.20 - 13:24

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) halkara gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwiniň arasynda anna güni telefon arkaly geçirilen söhbetdeşligiň esasy mowzuklarynyň biri boldy.


15f683978130e3.jpeg
2020-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň 5,8% artmagyna garaşylýar
22.09.20 - 13:20

2020-nji ýylda Türkmenistanda jemi içerki önüm 5,8 göterim artar, diýip Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.


15f6995b7afeee.png
Şanly senä sowgatly barýarlar
22.09.20 - 11:12

Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň ruhubelent işgärleri ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününi we hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramyny saldamly zähmet sowgatlary bilen garşylamagy baş wezipeleri hasaplaýarlar. Önümçilik bölümlerinde şeýle belent maksada abraý bilen ýetmek ugrunda hakyky zähmet gaýnap joşýar. Şonuň netijesinde içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän önümleri öndürmekde gowy netijeler gazanylýar.


15f6839186f263.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
22.09.20 - 13:22

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 112-si hasaba alyndy.


15f69955347230.png
TNGIZT sebitiň iri senagat önümçiligidir
22.09.20 - 11:10

Merkezi Aziýanyň hem-de Hazar sebitiniň örän iri senagat kärhanalarynyň hatarynda mynasyp orny eýeleýän Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) önümçilik mümkinçiligi ýokary derejede peýdalanylýar. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde gurlup işe girizilen, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän, ekologiýa taýdan arassa nebit önümlerini öndürýän desgalaryň onlarçasy gije-gündiz işleýär. Şol desgalaryň biri-de zawodlar toplumynyň 1-nji sehidir.


15f674f0c95812.jpeg
Amyderýanyň sag kenarynda üç sany käni özleşdirmek işleri başlandy
23.09.20 - 10:52

Hytaý milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginiň gündogar böleginiň gaz känlerini ulanyşa girizmek taslamasynyň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmäge başlady. Onuň çäklerinde Amyderýanyň sag kenarynda üç sany käniň — Günbatar Joramergen, Gökmiýar we Daşrabat känleriniň önümçilik infrastrukturalaryny gurmak işleri başlandy.


15f6499ab06c57.jpeg
Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň DIM-niň ýolbaşçylary ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurlygyny nygtadylar
18.09.20 - 22:24

Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary syýasat edaralarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly penşenbe güni geçirilen geňeşmeleriň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f6479a3ddcb9.jpeg
Aşgabatda türkmen gazyny Gazagystanyň içerki bazarlaryna ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy — Premýer-ministr
18.09.20 - 22:21

Türkmenistan we Gazagystan türkmen gazyny Gazagystanyň içerki bazarlaryna ibermek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistana iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamin aýtdy.


15f634ae413eac.jpeg
«Üçajy» käninde türkmen ýangyjynyň bökdençsiz çykarylmagy we eksporty üpjün edilýär
18.09.20 - 09:43

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri «Üçajy» käninde harytlyk «mawy ýangyjyň» dünýä ülňülerine laýyklykda çykarylmagy we eksport edilmegi boýunça işleri dowam etdirýärler.


15f62fd5f7bf8c.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Suga Ýosihideni Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlady
18.09.20 - 09:44

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Suga Ýosihide Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.


15f60498040bd8.png
Nebitgaz pudagyna ornaşdyrylýan innowasion tehnologiýalaryň ähmiýeti
15.09.20 - 09:56

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagynda, durmuşymyzyň häzirki zaman talaplaryna laýyk kämilleşmeginde nebitgaz pudagyna uly orun degişlidir.


15f61ed145621e.jpeg
Daşoguz welaýatynyň gazçylary turbageçirijileri we enjamlary gyş möwsümine taýýarlaýarlar
17.09.20 - 16:40

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk kärhanasyny gyş möwsümine taýýarlamak işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Gazçylaryň ýokary hilli hyzmat ediş çäginde dürli basyşly gaz geçirijileriň 1350 km-den gowragy, 370-den gowrak gazpaýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalar bar.


15f6049044cd8c.png
Ösüşlere depgin berýän işler
15.09.20 - 09:54

Türkmen topragynyň gymmatly baýlygy bolan tebigy gazyň gazylyp alynýan möçberini artdyrmak işinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň hem-de janypkeş işgärleri tutanýerlilik we maksada okgunlylyk görkezýärler. Olar ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak ugrundaky ählihalk hereketine bir adam ýaly bolup gatnaşyp, üstümizdäki ýylyň şanly senelerini — ýurt Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygyny, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny zähmet ýeňişlerine beslemegi maksat edinýärler.