Habarlar RSS
161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar
22.11.21 - 14:25

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar
22.11.21 - 14:26

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


16195fc8fb16ac.jpeg
Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar
19.11.21 - 14:35

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.


16195fc26d4adb.jpeg
OPEC-iň täze Baş sekretary wezipesine Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisi saýlanyp biler
19.11.21 - 14:36

Dekabr aýynda OPEC-iň ministrleriniň duşuşygynda 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan OPEC-iň baş sekretary wezipesine bellemek üçin Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisiniň dalaşgärligi maslahatlaşylar diýip, Kuweýtiň nebit we ýokary bilim ministri Muhammed Abdel Latif al-Fares Abu-Dabidäki ADIPEC-2021 Halkara nebitgaz sergisiniň çäklerinde žurnalistlere habar berdi.


16195ef681102c.jpeg
Türkmenistanyň Baş konsuly Tatarystanda «Tatneftiň» desgalaryna baryp gördi
19.11.21 - 21:31

Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsuly Atadurdy Baýramow Tatarystan Respublikasynyň Almetýewsk şäherindäki «Tatneft» jemgyýetçilik paýdarlar jemgyýetiniň desgalaryna baryp gördi diýip, «Tatneftiň» saýty habar berýär.


16194aa93f28f7.jpeg
«Türkmengaz» DK Auguste International Fze kompaniýasyndan enjamlary satyn alar
18.11.21 - 16:05

«Türkmengaz» döwlet konserni «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz çykarýan beketlerindäki desgalary döwrebaplaşdyrmak üçin Auguste International Fze (BAE) kompaniýasyndan tehniki serişdeleri — enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar.


16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär
18.11.21 - 16:06

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


1619354ae653e1.jpeg
28-nji noýabrda Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammiti geçiriler
17.11.21 - 16:00

Duşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren iş maslahatynyň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow Aşgabatda şu aýyň ahyrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere, şol sanda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammitine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.


16193a031eacfa.jpeg
TNGIZT-niň önümleri — birža söwdalarynyň öň hatarynda
17.11.21 - 16:00

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.


1619246d003b7a.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşini energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy berkitmäge çagyrdy
16.11.21 - 15:23

Türkmenistan ykdysady we söwda gatnaşyklaryny yzygiderli hem-de belli bir maksada gönükdirip pugtalandyrmagy hyzmatdaşlyk etmegiň örän möhüm ileri tutulýan ugry hökmünde garaýar. Gürrüň, ozaly bilen, energetika we ulag ulgamlary ýaly strategik ugurlar barada barýar.


16192473fc58e1.jpeg
Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleri döwletara hyzmatdaşlygy berkitmäge taýýarlygyny tassykladylar
17.11.21 - 16:02

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Stambulda geçiren ikitaraplaýyn duşuşygynyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


161924a113fab0.jpeg
YHG agza döwletleriň işewürler forumy 26-njy noýabrda Aşgabatda geçiriler
17.11.21 - 16:04

Aşgabatda 26-njy noýabrda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleriň işewürler forumy geçiriler diýip, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň saýty habar berýär.


1618e13534cc6f.jpeg
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň deputatlary 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda Kanuny maslahatlaşdylar
14.11.21 - 22:01

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň üçünji mejlisinde deputatlar 2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda Kanuny maslahatlaşdylar.


1618e12a71bbac.jpeg
Uzynada: nobatdaky guýudan uglewodorod çig malynyň senagat akymy alyndy
14.11.21 - 22:02

Türkmenistanyň günorta-günbatarynda ýerleşen Uzynada käninde nobatdaky gözleg-barlag guýusyny burawlamak işlerinniň barşynda çig malyň senagat akymy alyndy. Bu işi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň hünärmenleri üstünlikli ýerine ýetirdiler.


1618cbc0968358.jpeg
Türkmenistan 10 aýda Gruziýa 54,9 müň tonna awiasion ýangyç eksport etdi
12.11.21 - 15:07

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Gruziýa awiasion ýangyjynyň 54,9 müň tonnasyny eksport etdi diýip, Gruziýanyň Nebit önümlerini import edijileriniň birleşmesi habar berýär. Şu ýylyň on aýynda Gruziýa 73,5 müň tonna uçar ýangyjyny import etdi.