Nebitiň bahalary durnukly ýagdaýda

14:40 01.03.2024 1226

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10063/original-165e16e8a285be.jpg

Geçen hepdede ýokary galyp, aşak düşmelerden soň, penşenbe güni söwdalaryň barşynda nebit durnukly bahasyny saklap galýar.

9:20-däki maglumatlara görä, Brent nebitiniň ICE Futures biržasyndaky bahalary barreli üçin 83,62 dollara deňdir. Bu deslapky söwda görkezijilerinden 0,07% pesdir.

Çarşenbe güni boýunça maglumatlara görä, bu şertnamalaryň bahasy 0,03% ýokarlanyp, 83,68 dollara ýetipdir.

Aprel aýy üçin soňky şertnamalar penşenbe güni tamamlanýar, maý aýy üçin serişdeler bolsa 82,07 dollar bahada saklanýar. Bu deslapky söwda görkezijilerinden 0,1% aşakdyr.

Nýu-Ýorkdaky elektron söwdalar biržasynyň maglumatlaryna görä, WTI nebitiniň aprel üçin şertnamalarynyň bahalary 0,02% aşaklap, 78,52 dollara barypdyr. Deslapky söwdalaryň netijeleri mynasybetli bu şertnamalaryň bahalary 0,4% aşaklap, 78,54 dollardan 78,53 dollara düşüpdir. Energetika ministrliginiň maglumatlaryna görä, ABŞ-da nebit ätiýaçlyklarynyň azalmagy çarşenbe güni WTI nebitiniň bahasynyň aşak düşmeginiň sebäbidir. Geçen hepdäniň dowamynda ABŞ-da harytlyk nebitiň ätiýaçlyklary 4,2 mln barrel artypdyr. Şol bir wagtda Kuşingdäki terminallarda nebit ätiýaçlyklary 1,5 mln barrel artypdyr.

Nebiti çykarmak boýunça wagtlaýyn çäklendirmeleriň ikinji çärýege hem uzaldylmagynyň mümkinligi baradaky habar nebit bazaryna az-kem goltgy boldy.

Başga makalalar
16100fc2a08cfe.jpeg
TNGIZT-de ýarym ýylda 26 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iň iri senagat kärhanalarynyň biri bolup, ol içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň aýry-aýry görnüşleriniň önümçiligini barha artdyrýar.


161023668db9e3.jpeg
Balkan welaýatynda öndürijilikli guýular gazlift usulyna geçirilýär

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.


16103a63f4cb6b.jpeg
Poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna halkara bäsleşik yglan edildi

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak hem-de gurmak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň teksti «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


1653b943023ce7.jpg
OGT – 2023-e tas 50 ýurtdan rekord derejede gatnaşyjy bardy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023” atly halkara konferensiýa we sergä rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat konferensiýasynda forumyň guramaçylary aýtdy.


161038e10785a9.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleri Hazardaky «Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Hazar deňziniň «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.