Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewropa kompaniýalary we guramalary bilen işewür hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýollaryny maslahatlaşdy

15:47 20.03.2024 1003

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10222/original-165fa7ec6a11f2.jpg

Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow we Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş müdiri Mämmethan Çakyýew Brýusselde birnäçe işewür duşuşyklary geçirdirler diýip, Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.

Gibrid görnüşinde geçen çärä gatnaşyjylar energetika, maýa goýum we söwda ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Raşid Meredow Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň, eksport we maýa goýum boýunça Wallon agentliginiň ýolbaşçylary hem-de Philips we Picanol kompaniýalarynyň wise-prezidentleri bilen duşuşyklary geçirdi.

Mämmethan Çakyýew Antwerpen deňiz portunyň ýolbaşçylary we Cargolux, Exagon Global BV, Royal IHC, şeýle-de DEME kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy.

Gatnaşyjylar öz çykyşlarynda Türkmenistan bilen ÝB-niň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.

Şeýle-de, Türkmenistanda Ýewropa kompaniýalarynyň hyzmat merkezlerini açmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirip, işewürlik we maýa goýumlar üçin hukuk gurşawyny kämilleşdirmek boýunça teklipleri ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyklaryny bellediler.

Başga makalalar
16100fc2a08cfe.jpeg
TNGIZT-de ýarym ýylda 26 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iň iri senagat kärhanalarynyň biri bolup, ol içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň aýry-aýry görnüşleriniň önümçiligini barha artdyrýar.


161023668db9e3.jpeg
Balkan welaýatynda öndürijilikli guýular gazlift usulyna geçirilýär

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.


16103a63f4cb6b.jpeg
Poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna halkara bäsleşik yglan edildi

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak hem-de gurmak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň teksti «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


1653b943023ce7.jpg
OGT – 2023-e tas 50 ýurtdan rekord derejede gatnaşyjy bardy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023” atly halkara konferensiýa we sergä rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat konferensiýasynda forumyň guramaçylary aýtdy.


161038e10785a9.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleri Hazardaky «Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Hazar deňziniň «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.