Nebitgazçylaryň ýokary okuw mekdebinde hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

09:20 16.04.2024 575

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10503/original-1661e0c5520f9e.jpg

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa bu ýokary okuw mekdebiniň mugallymlar we talyplar köpçüligi gatnaşdy.

Tanyşdyrylyş dabarasynda hormatly Prezidentimiziň ajaýyp eseriniň türkmen halkynyň şöhratly taryhyny hem-de baý medeni mirasyny öwrenmekde, giňden wagyz etmekde uly ähmiýete eýedigi nygtaldy. Kitabyň mazmunynyň maglumatlara baýdygy, çeper, düşnükli dilde beýan edilýändigi bellenildi. Bular barada Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky HNGU-nyň mugallymlary Jemal Sapargulyýewa, Şemşat Begliýewa, Ahmet Atajanow dagy öz çykyşlarynda durup geçdi.

Dabaranyň dowamynda talyp ýaşlara hem çykyş etmäge mümkinçilik döredildi. Uniwersitetiň göreldeli talyplaryndan Dawut Döwranow öz çykyşynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dürli dabaralaryň, çäreleriň dowam edýän günlerinde bu kitabyň çap edilmeginiň ýaşlary aýratyn begendirendigini buýsanç bilen nygtady. Bellenilişi ýaly, bu eser gadymy Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegine bagyşlandy. TÜRKSOÝ-nyň hemişelik geňeşiniň mejlisinde kabul edilen bu çözgüt Watanymyzyň belent halkara abraýa eýediginiň, türkmen halkynyň umumadamzat medeniýetiniň ösüşine goşan uly goşandynyň bütin dünýäde ykrar edilýändiginiň güwäsidir.

Dabaranyň ahyrynda bu ýokary okuw mekdebiniň talyby Ýagşymyrat Annadurdyýew hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň ýaşlar üçin örän möhüm ähmiýetini aýdyp, ata Watanymyza, buýsandyryjy baý wakalary bilen tapawutlanýan geçmiş taryhymyza bolan söýgini artdyrýandygy barada ganatly sözler bilen köňül kelamyny beýan etdi. Soňra ol Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleri, halkymyzyň abadan durmuşyny wasp edip, gözel aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi.

Başga makalalar
16107ecf1be099.jpeg
Ýedi aýyň jemi jemlenildi

Geçen şenbe güni Balkan welaýatynda we Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda wideomaslahat görnüşinde şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanyp hasabat ýygnagy geçirildi.


16540c0d57c898.jpg
TNGIZT-de iki sany täze gaz turbinaly elektrik bekedi işe giriziler

Balkan welaýatynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda innowasion tehnologiýalar esasynda gurlan elektrik energiýasyny öndürýän iki sany gaz turbina desgasy ulanyşa girizler.


16540a2de76389.jpg
Türkmenistan we Pakistan TOPH-nyň owgan böleginiň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça gepleşikleri dowam etdirer

Türkmenistan we Pakistan TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça gepleşikleri dowam etdirer diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16540c063a2ac0.jpg
HNGU-nyň Wodorod energetikasy merkezinde suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjy alyndy

Türkmenistanyň alymlary ilkinji bolup suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjyny aldylar. Bu barada Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň wodorod energetikasy merkeziniň direktory Hakberdi Hoşdurdyýew 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçen «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2023» Halkara maslahatynda eden çykyşynda belledi.


1642125f6a66fb.jpeg
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

Ýekşenbe güni Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.