Daşkentde türkmen-özbek gatnaşyklaryny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

21:13 16.04.2024 793

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10523/original-1661e16470ef46.jpg

15-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşygynda türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Duşuşyk Daşkent şäherinde «Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi» Daşary işler ministrleriniň ikinji duşuşygynyň maksatnamasynyň çäklerinde geçirildi.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Özbegistanyň Prezidentine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň salamlaryny we iň oňat arzuwlaryny ýetirdi.

Duşuşygyň dowamynda dostlukly we hoşniýetli türkmen-özbek gatnaşyklarynyň, ikitaraplaýyn çuňňur strategiki hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegi ýaly wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Özara söwda dolanyşygynyň ösýändigi, şol bir wagtyň özünde hem senagat kooperasiýasy, energetika, ulag we logistika, oba hojalygy pudaklarynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň dowam etdirilýändigi aýratyn kanagatlanma bilen bellenildi.

Sebitara gatnaşyklar we medeni-ynsanperwer ugrundaky hyzmatdaşlyk has-da giňeýär. Şu ýyl Özbegistanda türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemek bilen baglanyşykly birnäçe çäreler geçiriler.

Öňde boljak  ýokary derejeli duşuşyklara taýýarlyk görmegiň çäklerinde  köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň täze gün tertibiniň döredilmegine aýratyn üns berildi.

Şeýle hem sebit we halkara gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça pikir alyşmalar boldy.

Başga makalalar
16107ecf1be099.jpeg
Ýedi aýyň jemi jemlenildi

Geçen şenbe güni Balkan welaýatynda we Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda wideomaslahat görnüşinde şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanyp hasabat ýygnagy geçirildi.


16540c0d57c898.jpg
TNGIZT-de iki sany täze gaz turbinaly elektrik bekedi işe giriziler

Balkan welaýatynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda innowasion tehnologiýalar esasynda gurlan elektrik energiýasyny öndürýän iki sany gaz turbina desgasy ulanyşa girizler.


16540a2de76389.jpg
Türkmenistan we Pakistan TOPH-nyň owgan böleginiň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça gepleşikleri dowam etdirer

Türkmenistan we Pakistan TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça gepleşikleri dowam etdirer diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16540c063a2ac0.jpg
HNGU-nyň Wodorod energetikasy merkezinde suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjy alyndy

Türkmenistanyň alymlary ilkinji bolup suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjyny aldylar. Bu barada Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň wodorod energetikasy merkeziniň direktory Hakberdi Hoşdurdyýew 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçen «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2023» Halkara maslahatynda eden çykyşynda belledi.


1642125f6a66fb.jpeg
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

Ýekşenbe güni Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.