Parižde maýa goýum forumynyň çäklerinde Magtymgulynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçiriler

21:12 16.04.2024 789

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10522/original-1661e20bd78738.jpg

24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň (TEIF-2024) çäklerinde beýik türkmen şahyry, pelsepeçisi Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan birnäçe medeni çäreler geçiriler.

Çäräniň guramaçylary bolup Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň Fransiýadaky ilçihanasy we Türkmenistanyň ÝUNESKO-daky hemişelik wekilligi bilen bilelikde çykyş eder.

Hususan-da, 24-nji aprelde ÝUNESKO-nyň ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň konserti geçiriler. Konsert maksatnamasyna milli küştdepdi tansy we bagşy-sazandalary çykyşlary girer. Bu çäre Magtymguly Pyragynyň mirasyny dabaralandyrar, şeýle hem foruma gatnaşyjylaryň arasynda pikir alyşmak üçin oňyn meýdança bolar. Çäre Türkmenistanyň medeni mirasynyň açyp görkezmäge we halkara gatnaşyklary berkitmäge ýardam eder.

Mundan başga-da, ÝUNESKO-nyň ştab-kwartirasynda 22-26-njy aprelde beýik şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi hereket eder.

TEIF-2024-iň guramaçylary bolup “Türkmennebit”, “Türkmengaz” döwlet konsernleri “Turkmen Forum” we GaffneyCline kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda çykyş eder. Eýýäm 200-den gowrak wekil foruma gatnaşmak üçin bellige alyndy.

TEIF-2024 Türkmenistanyň energetika toplumynyň ösüşiniň strategiýasyny emele getirmek üçin oňyn meýdança bolar. Şengen wizasyny talap etmeýän wekiller üçin hasaba aldyrmagyň soňky senesi – 19-njy aprel, onlaýn gatnaşmak üçin – 20-nji aprel.

Başga makalalar
16107ecf1be099.jpeg
Ýedi aýyň jemi jemlenildi

Geçen şenbe güni Balkan welaýatynda we Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda wideomaslahat görnüşinde şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanyp hasabat ýygnagy geçirildi.


16540c0d57c898.jpg
TNGIZT-de iki sany täze gaz turbinaly elektrik bekedi işe giriziler

Balkan welaýatynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda innowasion tehnologiýalar esasynda gurlan elektrik energiýasyny öndürýän iki sany gaz turbina desgasy ulanyşa girizler.


16540a2de76389.jpg
Türkmenistan we Pakistan TOPH-nyň owgan böleginiň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça gepleşikleri dowam etdirer

Türkmenistan we Pakistan TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça gepleşikleri dowam etdirer diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16540c063a2ac0.jpg
HNGU-nyň Wodorod energetikasy merkezinde suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjy alyndy

Türkmenistanyň alymlary ilkinji bolup suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjyny aldylar. Bu barada Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň wodorod energetikasy merkeziniň direktory Hakberdi Hoşdurdyýew 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçen «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2023» Halkara maslahatynda eden çykyşynda belledi.


1642125f6a66fb.jpeg
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

Ýekşenbe güni Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.