Informatika boýunça halkara olimpiada öz işine başlady

10:17 18.04.2024 559

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10540/original-16620ace89fffe.jpg

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň 17-nji aprelinde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasy (OIOIUS-2024) dabaraly ýagdaýda öz işine başlady.

Halkara olimpiada dünýäniň 18 döwletinden, ýagny Russiýa Federasiýasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Germaniýanyň, Rumyniýanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Owganystanyň, Belarus Respublikasynyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Ermenistanyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň, Katar döwletiniň, Liwiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary we mugallymlary gatnaşýar. Halkara Informatika olimpiadasyna ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň 50-den gowrak ýokary okuw mekdebinden jemi 350-ä golaý talyp, 31 sany daşary ýurtly ýolbaşçy mugallym gatnaşýar.

Olimpiadanyň açylyş dabarasy turuwbaşdan şatlyk-şowhuna beslendi. Onda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory gutlag sözi bilen çykyş edip, ähli gatnaşyjylara üstünlikleri arzuw etdi hem-de şeýle iri möçberli halkara çäräni geçirmekde döredip berýän mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz hoşallyk sözlerini aýtdy. Dabaraly çärede daşary ýurtly alym-professorlaryň giň mazmunly çykyşlary diölenildi, şeýle-de, abraýly ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary onlaýn usulda ähli gatnaşyjylara üstünlikleri arzuw edip, halkara olimpiadasynyň ýokary guramaçylygyny aýratyn bellediler. Açylyş dabarasynda ýaş zehinleriň doganlyk halklaryň dilindäki joşgunly aýdymlary çäräniň dabarasyny has-da artdyrdy.

Uniwersitetiň esasy binasynda guralan sergi olimpiada gatnaşyjylarda ýakymly duýgulary döretdi. Sergide halkymyzyň gadymy taryhyny, şanly şu gününi, ykdysady kuwwatyny, baý medeni mirasyny, döredijilik däplerini şöhlelendirýän şekillendiriş, amaly-haşam sungatynyň eserleri, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ajaýyp kitaplary ýerleşdirilipdir.

Şol gün ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasynyň birinji tapgyry geçirildi. Şu gün bolsa olimpiadanyň ikinji tapgyry geçiriler. Meýilnama laýyklykda, 19-njy aprelde olimpiada gatnaşýan talyp ýaşlaryň arasynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahaty we sergisi geçiriler. Onuň dowamynda olimpiadanyň ýeňijileri dabaraly ýagdaýda sylaglanar.

Halkara olimpiadanyň çäginde daşary ýurtly myhmanlar üçin paýtagtymyzyň gözel künjeklerine, medeniýet we sungat, söwda we dynç alyş merkezlerine, şeýle-de «Nusaý» ýadygärlikler toplumyna gezelençler guralýar.

Başga makalalar
16195fc26d4adb.jpeg
OPEC-iň täze Baş sekretary wezipesine Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisi saýlanyp biler

Dekabr aýynda OPEC-iň ministrleriniň duşuşygynda 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan OPEC-iň baş sekretary wezipesine bellemek üçin Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisiniň dalaşgärligi maslahatlaşylar diýip, Kuweýtiň nebit we ýokary bilim ministri Muhammed Abdel Latif al-Fares Abu-Dabidäki ADIPEC-2021 Halkara nebitgaz sergisiniň çäklerinde žurnalistlere habar berdi.


164e5b3ad8266e.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Merw» futbol topary — AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyrynda

Türkmen nebitgazçylarynyň hemaýatkärligindäki futbol toparlary diňe bir milli ýaryşlarymyzda däl, eýsem, halkara derejeli ýaryşlarda hem üstünlikli çykyş edýärler. Muny «Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýatkärligindäki «Merw» futbol toparynyň saýlama duşuşyklardan üstünlikli geçip, AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyryna goşulmagy hem ähli aýdyňlygy bilen subut edýär.


16195fc8fb16ac.jpeg
Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.


16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


164e47c8753508.jpg
«Türkmengaz» DK-nyň wekilleri Özbegistanyň kärhanalary bilen hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň wekilleri özbek hyzmatdaşlary bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak maksady bilen Daşkentde «Tehnopark» kärhanasyna baryp gördüler.