Hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

17:16 07.10.2021 2713

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3043/original-1615ea54d68593.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilen bu kitap mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna halkymyza baýramçylyk sowgady boldy.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň guramaçylygyndaky bu çärede toplumyň ýolbaşçylary we hünärmenleri çykyş etdi. Olarda hormatly Prezidentimiziň täze kitabynda beýan edilýän möhüm ugurlar barada pikir ýöredip, giňişleýin durup geçdiler. Bu ýere ýygnananlar döwletiň hukuk esaslaryny yzygiderli pugtalandyrmaga hem-de jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmaga gönükdirilen yhlasly işleri üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Tanyşdyrylyş dabarasynda ata Watanymyza hem-de mähriban halkymyza bolan egsilmez söýgüsini özüniň eserlerinde çuň many-mazmun bilen açyp görkezýän hormatly Prezidentimize geljekde hem döredijilik äleminde üstünlik arzuw edildi. «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň sungat ussatlarynyň belent owazda ýerine ýetiren aýdym-sazlary bolsa dabaranyň has-da ýokary ruhubelentlikde şatlyk-şagalaňa beslenip geçmegini şertlendirdi.

Çäräniň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk senesine bagyşlan ajaýyp döredijilik sowgady üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul etdiler.

Başga makalalar
1606a94d1994fb.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.


16315909c1463e.jpeg
Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň sanawynda 7 orna çykdy

Türkmenistan benziniň bahasy iň arzan ýurtlarynyň sanawynda 7-nji orny eýeleýär. Muňa 29-njy awgustda GlobalPetrolPrices internet-neşiri tarapyndan neşir edilen dünýäde motor ýangyjynyň bahalary hakyndaky maglumatlar şaýatlyk edýär.


160670a3ea26f1.jpeg
«Lukoýl» kompaniýasynyň «Dostluk» ýatagyny işläp taýýarlamaga we TOPH taslamasyna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa iş saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň döwlet düzümleriniň we iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.


16315c2abd5f05.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Tatarystan nebitgaz forumyna gatnaşdy

«Kazan Ekspo» halkara sergi merkezinde 31-nji awgustdan 2-nji sentýabr aralygynda Tatarystan nebitgazhimiýa forumy – 2022 geçirildi. Oňa iki müňden gowrak wekil gatnaşdy. Türkmenistandan foruma «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň wekilleri gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş Konsullygynyň saýtynda habar berilýär.


16066c8ff622af.jpeg
Moskwada Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň wekiliýetiniň penşenbe güni Moskwada Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow we RF-niň Hökümet Baştutany Mihail Mişustin bilen geçiren duşuşyklarynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.