Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni bellenildi

21:19 19.05.2022 1051

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4633/original-16285da8da9ed6.jpeg

18-nji maýda Türkmenistanda Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenildi. Aşgabatda geçirilen resmi dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Köpçülikleýin dabaralar Konstitusiýa binasynyň ýanynda başlanyp, şol ýerde   güller çemenleri goýuldy. Döwlet Baştutanymyz ilkinji bolup sütüniň düýbüne gül dessesini goýdy. Soňra parlamentiň iki palatasynyň ýolbaşçylary - Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa gül desselerini goýdular.

Bu dabara hökümet agzalary, ministrler we beýleki ýolbaşçylar, daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalarynyň ýolbaşçylary hem gatnaşdylar, dabarada olary türkmen lideri mübärekledi.

Gül çemenleriniň goýlmak dabarasy ýurdumyzyň baş Baýdak sütüniniň ýanynda hem geçirildi, bu ýerde uly göwrümli Döwlet baýdagymyz parlaýar. 

Şanly senäniň hormatyna agşam Garaşsyzlyk seýilgähindäki «Aşgabat» amfiteatrynda uly konsert berildi, onuň maksatnamsyna teatrlaşdyrylan sahna eserleri, meşhur aýdymçylaryň, folklor we çagalar aýdym-saz toparlarynyň çykyşlary girdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.