Seýdiniň NGIZ ýanwar-aprel üçin önümçilik meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

21:18 19.05.2022 671

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4632/original-16285e26f8218d.jpeg

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody şu ýylyň başky dört aýynda ýokary önümçilik görkezijilerini gazandylar. Bu döwürde kärhanada çig malyň gaýtadan işlenilýän derejesi 162,8 müň tonna deň boldy, şol bir wagtda meýilnama 120,6% ýerine ýetirildi.

Gaýtadan işlenilen çig maldan 155,9 müň tonna taýýar önüm öndürildi. Meýilnama 124% ýerine ýetirildi. Geçen döwürde öndürilen önümiň esasy möçberi, hususan-da, 83,5 müň tonnadan gowragy benziniň paýyna düşdi. Belläp geçsek, geçen ýylyň degişli döwri üçin bu görkeziji 76,4 müň tonna deň boldy. Şeýlelikde, hasabat döwründe ösüş depgini 109,3%-e deň boldy.

Uly islegden peýdalanýan nebit önümleriniň hatarynda dizel ýangyjyna hem uly orun degişlidir. Hasabat döwründe bu harytlyk önümiň 43,5 müň tonnasy öndürildi, şol bir wagtda dört aý üçin meýilnama 122% ýerine ýetirildi. Şeýle hem ýol bitumynyň we wakuum gazoýlynyň önümçiligi ýokary sepgitlere ýetdi.

Bu gazanylan üstünlikleri hünärmenler täze önümçilikleriň döwrebaplaşdyrylmagy we işe girizilmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Garaşsyzlyk ýyllarynda bu kärhanada düýpli özgertmeler geçirildi. Kärhananyň esasy desgasy bolan LÇ-35 – 11/1000 katalitik riforming desgasynyň abatlanylmagy netijeli önümçiligiň ýola goýulmagyna mümkinçilik berdi. Ýol bitumynyň önümçiligi boýunça desganyň ulanyşa girizilmegi bilen bolsa, öndürilýän önümleriň sany artdyryldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.