Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanda we Tatarystanda nebiti çykarmakda, gaýtadan işlemekde we nebithimiýasynda hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikler bar

09:09 21.05.2022 1066

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4638/original-16287380427aa0.jpeg

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna gulluk iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde hormatly myhman hökmünde “Russiýa — yslam dünýäsi: KazanSummit 2022” XIII halkara ykdysady sammitine gatnaşdy we ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy halkara ykdysady sammitiniň plenar mejlisinde söz sözledi.

Soňky döwürde hyzmatdaşlygy täze derejä çykarýan türkmen-tatar gatnaşyklaryna goşmaça kuwwatly itergi berildi.

Ykdysady we maýa goýum ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üstünlikli ösdürilýär. Şunuň bilen baglylykda, Tatarystanyň “KamAZ”, “Tatneft”, “KER-holding”, “Kazanskiý wertolýotnyý zawod”, “Ak Bars” gämigurluşyk korporasiýasy ýaly iri kompaniýalaryň Türkmenistandaky işi aýratyn bellenildi. Olar özlerini ýurdumyzda iň oňat tarapdan görkezdiler. Türkmenistan olar bilen mundan beýläk-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegi göz öňünde tutýar diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň, ilkinji nobatda, senagatyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegini, täze pudaklaryň döredilmegini, ýokary hilli we eksport ugurly önümleriň köp görnüşleriniň öndürilmegini göz öňünde tutýandygy bellenildi.

Bu babatda maşyngurluşyk, nebit çykarmak we nebiti gaýtadan işlemek ulgamlarynda, nebithimiýa senagatynda hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikler bar. Şol ulgamlarda Türkmenistan we Tatarystan uly kuwwata eýedir.

Oba hojalyk, azyk we gaýtadan işleýän senagatda, ylym, saglygy goraýyş, sport ulgamlarynda hem üstünlikli gatnaşyklar üçin amatly şertler bar. Şunda ýokary tehnologiýalar we ylym bilen baglanyşykly önümçilikler ulgamynda hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi.

Munuň özi häzirki wagtda Türkmenistan üçin ileri tutulýan ugurdyr. Biz bu babatda bar bolan uly ylmy we ylmy-önümçilik kuwwaty nazara alyp, tatarystanly hyzmatdaşlarymyz bilen hereketlerimizi işjeňleşdirmek isleýäris diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Bilim ulgamy, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak boýunça özara gatnaşyklar şunuň bilen berk baglanyşyklydyr. Türkmenistan indi köp ýyllaryň dowamynda öz ýaşlaryny Tatarystan Respublikasyna okuwa iberýär. Häzirki wagtda Tatarystanyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdeplerinde türkmen talyplarynyň 5 müňe golaýy bilim alýar. Biziň ýurdumyz Tatarystanyň ýokary okuw mekdeplerine iberilýän talyplaryň sanyny ýylsaýyn artdyrmagy, işgärleri taýýarlamagyň ugurlaryny yzygiderli giňeltmegi, ýokary tehnologiýalar ulgamynda hünärmenleri taýýarlamaga üns bermegi göz öňünde tutýar diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Kabulhanasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Tatarystanyň ýokary döwlet sylagyny gowşurmak dabarasy boldy. Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» atly ordeni gowşuryp, şu mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Gahryman Arkadagymyz minnetdarlyk sözi bilen çykyş edip, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň bu ýokary döwlet sylagyny kabul etmegiň özi üçin uly hormatdygyny, ony doganlyk Tatarystanyň biziň ýurdumyza we türkmen halkyna uly hormatynyň nyşany hökmünde kabul edýändigini nygtady.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.